lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve Krustpils novada Variešu pagastā, atradnē „Aiviekste – kreisais krasts” (SIA "Pļaviņu DM")

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildināšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes „Aiviekste – kreisais krasts(turpmāk - Atradne) teritorija; Krustpils novada Variešu pagasts, nekustamie īpašumi „Karjers „Aiviekste”” (kadastra Nr.5694 001 0117), „Lapsēni” (kadastra Nr.5668 002 0130), „Kalna Mežotnes” (kadastra Nr.5694 001 0128), „Mazlazdas” (kadastra Nr.5668 002 0143) un nekustamā īpašuma „Vēzenes” (kadastra Nr.5668 002 0120) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 5668 002 0120 un 5668 002 0116.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  Paredzētās darbības ietvaros ir paredzēts paplašināt līdzšinējās ieguves teritorijas par ~52ha, tostarp par ~20ha paplašināt dolomīta ieguves teritorijas nekustamajā īpašumā „Karjers „Aiviekste”” (kadastra Nr.5694 001 0117), kā arī uzsākt dolomīta ieguvi nekustamajam īpašumam „Karjers „Aiviekste”” blakus esošajos Īpašumos ~32ha kopplatībā. Dolomīta ieguvi Atradnē paredzēts veikt ar spridzināšanas tehnoloģiju atklātā karjerā, vienā kāplē ar pazemes ūdens līmeņa pazemināšanu (atsūknēšanu, nostādināšanu un novadīšanu Aiviekstes upē). Plānotais ieguves apjoms – no ~ 200 tūkst.m3 līdz ~ 400 tūkst.m3 dolomīta gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 5. punkta a. apakšpunkts, 1. pielikuma 25. punkts.

PĻAVIŅU DM SIA, Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
05.09.2018
04.10.2018
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
20.12.2018
19.11.2018 Antūžu kultūras namā, Antūžos, Variešu pag., Krustpils novads
15.06.2020 līdz 19.06.2020 Tīmekļa vietnē http://www.plavinudm.lv 15. jūnijā līdz plkst. 10:00 tiks publicēta saite uz interneta lapu, kur būs pieejama videoprezentācija un e- pasta adrese, uz kuru varēs sūtīt jautājumus. Videoprezentāciju būs iespējams saņemt arī e-pastā, piesakot to pa e-pastu inga.gavena@gmail.com vai pa tālr. 29545377

02.09.2020. Pieprasīta papildus informācija.

15.07.2020. Birojā iesniegts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums derīgo izrakteņu ieguves teritroijas paplašināšanai atardnē "" “Aiviekste – kreisais krasts” Krustpils novadā, Variešu pagastā  un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “Pļaviņu DM” paredzētās darbības - dolomīta ieguves atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” ietekmes uz vidi novērtējuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par SIA “Pļaviņu DM” paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” Krustpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA "Pļaviņu DM"  paredzētajai darbībai dolomīta ieguvei atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” Krustpils novada Variešu un Krustpils pagastos pieejama šeit.

Paziņojums par SIA “Pļaviņu DM” paredzētās darbības - dolomīta ieguves atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.