lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Ogres novadā Madlienas pagastā (SIA „GALLUSMAN”)

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ogres novads, Madlienas pagasts, nekustamā īpašuma „Vecbadragi” (kadastra Nr. 7468 011 0022) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0066, nekustamā īpašuma „Audriņi” (kadastra Nr.7468 011 0038) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0038), nekustamā īpašuma „Ēriki” (kadastra Nr.7468 011 0041) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0077 un nekustamā īpašuma „Daudži” (kadastra Nr.7468 011 0005) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0005.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  Paredzētās darbības ietvaros atbilstoši šī brīža projektēšanas stadijas iecerei kompleksā paredzētas 18 dējējvistu kūtis, 9 jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī 9 graudu torņi. Plānotā Kompleksa ražošanas jauda ir ~ 2160 miljoni saražotu olu gadā. Paredzēto darbību plānots īstenot divos posmos – pirmajā kārtā (līdz ~ 2020. gada beigām) paredzēts uzbūvēt un uzsākt ekspluatēt 9 dējējvistu kūtis un 6 jaunputnu kūtis, savukārt līdz 2026. gada beigām otras 9 dējējvistu kūtis un 3 jaunputnu kūtis. Precīzas tehnoloģiskās iekārtas, tostarp mājputnu dzirdīšanai, barošanai, olu savākšanai, kūtsmēslu savākšanai u.c. šī brīža projektēšanas stadijā vēl nav definētas, atbilstīgie risinājumi un to ietekme uz vidi, kā arī atbilstība vides aizsardzības normatīvajiem aktiem tiks vērtēta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. Ierosinātāja neizslēdz, ka kompleksā varētu tikt izbūvēta arī biogāzes stacija.

Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kurai noteikts arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) statuss, - dabas parks „Ogres ieleja” no Paredzētās darbības teritorijas atrodas ~300 m attālumā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts un 1. pielikuma 23. punkta 2. apakšpunkts.


GALLUSMAN SIA, Tīnūžu šoseja 15, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
14.09.2018
08.10.2018
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
11.02.2019
29.10.2018 Madlienas pagasta Kultūras namā
07.08.2019 Madlienas pagasta Kultūras namā

10.12.2019. Pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta  ceturto daļu ziņojums atgriezts paredzētās darbības ierosinātājam pārstrādāšanai (10.12.2019. Lēmums Nr.5-02/11). 

10.10.2019. Birojā iesniegts SIA “Gallusman” vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novada Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “Gallusman” vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novada Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma izstrādātāja: AS “VentEko” (reģ. Nr. 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601)

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties Ogres novada pašvaldības tīmekļa vietnē – www.ogresnovads.lv un AS “VentEko” (kā ierosinātājas pilnvarotās personas) tīmekļa vietnē www.venteko.com

Vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novada Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols  pieejams šeit. 

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveides Ogres novada Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu*.

*Lai nodrošinātu pilnvērtīgu sabiedrības līdzdalību, ziņojuma sabiedriskā apspriešana tiek pagarināta līdz 2019.gada 27. augustam. (Paziņojums par ziņojuma sabiedriskās apspriešanas termiņa pagarināšanu ietekmes uz vidi novērtējumam olu un olu produktu ražotnes izveidei Ogres novada Madlienas pagastā.)

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA „GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksam - olu un olu produktu ražotnes izveidei Ogres novada, Madlienas pagastā pieejama šeit.

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa izveides Ogres novada, Madlienas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.