lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Tukuma novadā Jaunsātu pagastā (SIA „GALLUSMAN”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Tukuma novads, Jaunsātu pagasts, nekustamā īpašuma „Karjeras” (kadastra Nr. 9058 002 0066) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 9058 005 0036 un 9058 002 0066.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  Paredzētās darbības ietvaros atbilstoši šī brīža projektēšanas stadijas iecerei kompleksā paredzētas 18 dējējvistu kūtis, 9 jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī 9 graudu torņi. Plānotā Kompleksa ražošanas jauda ir ~ 2160 miljoni saražotu olu gadā. Paredzēto darbību plānots īstenot divos posmos – pirmajā kārtā (līdz ~ 2020. gada beigām) paredzēts uzbūvēt un uzsākt ekspluatēt 9 dējējvistu kūtis un 6 jaunputnu kūtis, savukārt līdz 2026. gada beigām otras 9 dējējvistu kūtis un 3 jaunputnu kūtis. Precīzas tehnoloģiskās iekārtas, tostarp mājputnu dzirdīšanai, barošanai, olu savākšanai, kūtsmēslu savākšanai u.c. šī brīža projektēšanas stadijā vēl nav definētas, atbilstīgie risinājumi un to ietekme uz vidi, kā arī atbilstība vides aizsardzības normatīvajiem aktiem tiks vērtēta ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā. Ierosinātāja neizslēdz, ka kompleksā varētu tikt izbūvēta arī biogāzes stacija.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts un 1. pielikuma 23. punkta 2. apakšpunkts.


GALLUSMAN SIA, Tīnūžu šoseja 15, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
14.09.2018
08.10.2018
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
07.12.2018
29.10.2018 Jaunsātu pagasta tautas namā

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam SIA „GALLUSMAN” vistu novietņu kompleksam - olu un olu produktu ražotnes izveidei Tukuma novadā, Jaunsātu pagastā pieejama šeit.

Paziņojums par vistu novietņu kompleksa izveides Tukuma novada, Jaunsātu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.