lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā (AS “Latvijas valsts meži”)

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve  kūdras atradnē „Skudru purvs”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kūdras atradnes “Skudru purvs” teritorija, AS “Latvijas valsts meži” Dienvidkurzemes reģions; Kuldīgas novads, Rumbas pagasts, zemes īpašums „Valsts mežs Rumba” (kadastra Nr. 6284 007 0118), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6284 006 0410.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzēts veikt kūdras ieguves lauku izbūvi un tajos veikt rūpniecisku kūdras ieguvi ~ 176 ha platībā , izmantojot gabalkūdras un frēzkūdras ieguves tehnoloģijas, tās savstarpēji kombinējot. Gadā tiek plānots iegūt līdz 140 000 m3 kūdras (frēzkūdra līdz 75 000 m³ gadā un grieztā kūdra līdz 75 000 m³ gadā). Tiek plānota pievedceļa izbūve ieguves vietai no ziemeļu puses, pa esošo 351. / 352. kvartālstigu. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, Novērtējuma likuma 1. pielikuma 25. punkts. 

Latvijas valsts meži AS,
29.10.2018
28.11.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
15.05.2019
16.04.2019 Kuldīgas novada Rumbas pagasta pārvalde

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā pieejama šeit. 

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus.