lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē “Kaigu purvs” Jelgavas novada Kalnciema pagastā (SIA "Laflora")

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Jelgavas novada Kalnciema pagasts, nekustamie īpašumi “Poķi” (kadastra Nr. 54310030093), “Viršu purvs” (kadastra Nr. 54310030170), “Perspektīvais kūdras un māla karjers” (kadastra Nr. 54310030226) un nekustamā īpašuma “Gulbīši” (kadastra Nr. 54310020434) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 54310020430 un 54310020526.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētā darbība ietver izmaiņas esošajā darbībā, kas saistīta ar kūdras ieguves lauku paplašināšanu atradnē ~225 ha lielā platībā. Summārā kūdras ieguve platība pēc Paredzētās darbības akceptēšanas sastādīs 1013,32 ha. Īstenojot paredzēto darbību, plānots izmantot gan frēzkūdras, gan grieztās kūdras ieguves tehnoloģijas, tās savstarpēji kombinējot. Plānotais kūdras ieguves vidējais apjoms 92 tūkst. m3 gadā. Iegūto kūdru plānots pārstrādāt Ierosinātājas ražotnē, kas atrodas Jelgavas novada Līvbērzes pagastā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1.punkts un 5. punkta a)apakšpunkst, likuma 1. pielikuma 25. punkts. 

Laflora SIA, „Kaigu kūdras purvs”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV – 3014
10.12.2018
28.12.2018
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
07.05.2019
03.04.2019 Kalnciema pagasta kultūras namā

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšanai kūdras atradnē „Kaigu purvs” Jelgavas novadā pieejama šeit.

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves atradnē “Kaigu purvs” Jelgavas novada Kalnciema pagastā ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.