lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (sapropeļa) ieguve Bižas ezerā ( SIA "Ainava GG")

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu (sapropeļa) ieguve. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Dagdas novads, Andrupenes pagasts, Bižas ezers (kadastra Nr.60420030142). 

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darrbības ietvaros plānota sapropeļa (~1000 m3 sezonā) ieguve izmantojot atsūknēšanas metodi (aptuveni divus mēnešu gadā). Sapropeli paredzēts nogādāt uz krastu, kur to paredzēts iepildīt polipropilēna ģeotekstila maisos dehidratācijai. Dehidratācijas procesa ilgums prognozēts aptuveni sešus līdz astoņus mēnešus. Darbības vieta atrodas valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorijā, kas ir arī Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija (NATURA 2000), - Rāznas nacionālā parka neitrālajā zonā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, Novērtējuma likuma 1. pielikuma 25. punkts. 

AINAVA GG SIA, Dagdas novads, Svariņu pagasts, Kromaniški, “Rītausmas”, LV-5698
19.12.2018
11.01.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
28.03.2019
26.02.2019 Andrupenes pagasta tautas namā, Ezernieku iela 1, Andrupene

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam derīgā izrakteņa (sapropeļa) ieguvei Bižas ezerā, Andrupenes pagastā, Dagdas novadā  pieejama šeit.

Paziņojums par SIA "Ainava GG" paredzētās darbības - sapropeļa ieguve no Dagdas novada Andrupenes pagastā esošā Bižas ezera - ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.