lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts – grants ieguve atradnē „Lielie Grantnieki” Kazdangas pagastā Aizputes novadā (SIA “BRL”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts – grants ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Atradne „Lielie Grantnieki”, īpašums „Lielie Grantnieki” (kadastra Nr. 64680080044), Kazdangas  pagasts, Aizputes novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ietvaros plānota derīgo izrakteņu (smilts-grants, smilts) ieguve aptuveni  2,879 ha platībā. Saskaņā ar atradnes pasi atradnē kopējais smilts-grants daudzums ir 248.75 tūkst. m3, tai skaitā 29,65 tūkst. m3 zem gruntsūdens līmeņa.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:


BRL SIA, Tirgoņu iela 22-7N, Liepāja, LV-3401
01.02.2019
28.02.2019 Liepājas reģionālā vides pārvalde
28.02.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
06.01.2020
19.11.2019 Kazdangas saieta namā, Pils gatvē 2, Kazdangā

Paziņojums par smilts - grants ieguves atradnē "Lielie Grantnieki" Kazdangas pagastā, Aizputes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.