lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Izlietoto katalizatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecība Grobiņas novadā (SIA “CATALS”)

IVN statuss: Tiek veikts

Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir izlietoto katalizatoru pārstrāde.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta (adrese): Sadzīves atkritumu poligona ,,Ķīvītes” teritorija, kas atrodas Grobiņas novada, Grobiņas pagasta ,,Ķīvītēs” (kadastra Nr. 64600040421). Paredzēto darbību plānots īstenot sadzīves atkritumu poligona ,,Ķīvītes” teritorijas daļā, kas pašreiz netiek izmantota sadzīves atkritumu poligona funkciju nodrošināšanai. Plānotā nomas teritorijas platība ir ~ 0,77 ha.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros  plānota izlietoto katalizatoru (atkritumu klases kods 160802), kas sākotnēji izmantoti naftas pārstrādes procesā, lai atgūtu to sastāvā esošos metālus, piemēram, vanādiju. Gadā plānots pārstrādāt ~ 24 000 tonnas izlietoto katalizatoru.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1) punkts, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 6., 14. un 14. prim punkts.

Catals SIA, Sērenes iela 30, Rīga, LV – 1058
18.03.2019
18.04.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
11.10.2019
05.07.2019 IA “Liepājas RAS” zālē "Ķīvītes", Grobiņas pagastā

Paziņojums par SIA “CATALS” paredzētās darbības - izlietoto katalizatoru apstrādes, nodrošinot to sastāvā esošo metālu, piemēram, vanādija, atgūšanu  ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.