lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība (SIA “Laflora”)

IVN statuss: Tiek veikts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)Vēja elektrostaciju parka “Laflora” iespējamā izveides vieta:

Jelgavas novada Līvbērzes pagasts, zemes vienības (vai to daļas) ar kadastra apzīmējumiem 54620060273, 54620040049, 54620040048, 54620040047, 54620040053, 54620040029, 54620040021, 54620040005, 54620040001, 54620040027, 54620040025, 54620040026, 54620040016, 54620040028, 54620040020, 54620040024, 54620040031, 54620040059, 54620040058, 54620040023, 54620040052.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Vēja elektrostaciju parka uzstādīšana paredzēta kūdras purva teritorijā, kur ieguves process ir noslēdzies, vai to ir plānots pabeigt tuvākajā laikā. Vēja elektrostaciju prognozētais novietojums aptvertu gan derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, gan robežojošās meža zemes. Uzstādāmo vēja elektrostaciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti. Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts no jauna izbūvēt vai vietām pilnveidot esošo vēja elektrostaciju uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus, laukumus, enerģijas pārvades un telekomunikāciju līnijas. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā tiek paredzēts izbūvēt jaunu 110 kV elektropārvades kabeļu līniju, kuru iespēju robežās paredzēts izvietot esošās publiskās infrastruktūras (autoceļu) nodalījuma vai sarkano līniju (pilsētas apbūves teritorijā) joslās un esošo elektropārvades līniju aizsargjoslās. Izbūvētā elektropārvades kabeļu līnija tiks pieslēgta pie Jelgavas pilsētā esošās apakšstacijas Ganību ielā 86 B. Izpētes teritorijas ziemeļu daļa tieši robežojas ar Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) – dabas liegumu “Kaigu purvs”. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma Par ietekmes uz vidi novērtējumu 4. panta pirmās daļas 1) un 4) punkts, 7. pants, 14.1 panta pirmā, septītā, astotā daļa, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkta 1) un 2) apakšpunkts.

Laflora SIA, „Kaigu kūdras purvs”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV – 3014
14.05.2019
04.06.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
02.09.2019
03.07.2019 Līvbērzes kultūras nama zālē, Jelgavas ielā 17, Līvbērzē

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecībai  Jelgavas novada Līvbērzes pagastā pieejama šeit.

Paziņojums par vēja elektrostaciju parka „Laflora” būvniecības Jelgavas novada Līvbērzes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.