lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Četru vēja elektrostaciju izbūve Popes pagastā, Ventspils novadā (SIA “4 WIND”)

IVN statuss: Tiek veikts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: četru vēja elektrostaciju izbūve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): vēja elektrostaciju iespējamā izbūves vieta: 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 98560040061, platība 157 ha, kas ietilpst nekustamajā īpašumā “Sārce” (kadastra Nr. 98560030167), Popes pagastā, Ventspils novadā. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 98560040061 ir izdalītas 10 zemes vienības daļas 1 ha platībā katra (daļu kadastra apzīmējumi 985600400618001; 985600400618002; 985600400618003; 985600400618004; 985600400618005; 985600400618006; 985600400618007; 985600400618008; 985600400618009; 985600400618010), no kurām katrā iespējams izvietot vienu VES ar piebraucamajiem ceļiem un apkopes laukumu.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota  četru VES izbūve. VES maksimālais augstums plānots ~ 240 m un jauda ~ 5,6 MW (katrai VES), kopējā jauda ~ 22,4 MW. Iespējamais VES rotoru diametrs ~ 158 m un aizsargjoslas rādiuss ~ 360 m.

VES novietojumam zemes vienības daļās tiek izskatītas divas alternatīvas:

  • četras VES rindā nekustamā īpašuma austrumu malas dienvidu virzienā izvietotajās zemes vienību daļās;
  • četras VES rindā nekustamā īpašuma rietumu malas ziemeļu virzienā izvietotajās zemes vienību daļās.

Darbības vietai tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000) atrodas ~ 3,3 km attālumā – dabas piemineklis “Popes muižas alejas” un dabas liegums “Popes zāļu purvs”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.1 panta pirmā prim daļa, 1. pielikuma Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26.1 punkta 2. apakšpunkts.

4 WIND SIA, Pulkveža Brieža iela 7-302A, Rīga, LV -1010
07.05.2019
05.06.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
22.07.2019
05.07.2019 Popes kultūras namā, “Gobas”, Popes pagasts, Ventspils novads, LV-3614

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam četru vēja elektrostaciju būvniecībai Ventspils novada Popes pagastā pieejama šeit.

Paziņojums par SIA “4 WIND” četru vēja elektrostaciju izbūves Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.