lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā, Rīgā (SIA “Rīgas BioEnerģija”)

IVN statuss: Tiek veikts Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: biokurināmā katlu mājas būvniecība

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):Rencēnu iela b/n (kadastra Nr.0100 121 1239,0100 121 4116), Rīga.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  paredzētās darbības ietvaros plānots uzbūvēt katlu māju. Katlu mājā paredzēts uzstādīt divus vienādus šķeldas katlus ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 40 MW (2x20MW) ar lietderības koeficentu  85%. Sadedzināšanas iekārtā kā kurināmo izmantos šķeldu, mežizstrādes šķeldu ar zāģu skaidu un koksnes mizas piejaukumu līdz 413600 m3 gadā. Katlu mājā paredzēts saražot līdz 363000 MWh siltumenerģijas gadā

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Rīgas BioEnerģija SIA, Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
21.05.2019
16.07.2019 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
16.07.2019
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
10.10.2019
09.09.2019 Ezermalas ielā 28, Rīgā

Paziņojums par SIA “Rīgas BioEnerģija” katlu mājas būvniecības Rencēnu ielā 30, Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.