lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts ieguve atradnē „Lilaste II” 2006.gada izpētes iecirkņa D daļa (AS " Latvijas valsts meži”)

IVN statuss: Tiek veikts Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts  ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Nekustamais īpašums "Poligona mežs” (kadastra Nr.8092 003 0083, zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0087), Sējas novads. AS "Latvijas valsts meži” Rietumvidzemes reģiona Ropažu meža iecirkņa 408. kvartālu apgabala 154. kvartāla 40.nogabals. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ietvaros plānota derīgo izrakteņu (smilts) ieguve aptuveni  7,59 platībā (kopējā atradnes platība 30,487 ha) virs uz zem gruntsūdens līmeņa vairākās kāplēs. Paredzētās darbības raksturs ir plānots periodisks, pēc nepieciešamības paredzēta derīgā izrakteņa pārstrāde (sijāšana, skalošana). Gadā plānots iegūt aptuveni 20 000 – 40000 mgadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Latvijas valsts meži AS, Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046
27.09.2019 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
27.09.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
13.03.2020
13.02.2020 Sējas novada domē

Paziņojums par AS “Latvijas valsts meži” par paredzētās darbības –  smilts ieguve atradnē „Lilaste II” 2006.gada izpētes iecirkņa dienvidu daļā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par paredzētās darbības – derīgo izrakteņu ieguvi smilts atradnē “Lilaste II” –  ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par šīs darbības iespējamo ietekmi uz vidi.