lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācija ar destilācijas metodi Ludzā (SIA "Ellikss Holding”)

IVN statuss: Tiek veiktsPiemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācija ar destilācijas metodi.

Paredzētās darbības norises vieta:

Ludzas novads, Ludza, Rūpniecības iela 3C, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6801 503 0054, būvju kadastra apzīmējums 6801 003 0141 013 un 6801 003 0141 014, Rūpniecības iela 3, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 6801 003 0141, zemes vienības kadastra apzīmējums 6801 003 0141.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots veikt atkritumu pārstrādi līdz 1800 tonnām šķīdinātāju un eļļu gadā jeb līdz 5 tonnām diennaktī (maksimālā ražība līdz 2000 tonnām gadā jeb 5,45 tonnām diennaktī), slēgtā ciklā ēkas iekšpusē, izmantojot vakuuma destilācijas metodi. Pārstrādei plānots pieņemt atstrādātās eļļas un izmantotos šķīdinātājus, kas pamatā klasificējami kā bīstami atkritumi, šādās atkritumu klasēs - 020702, 040214, 050105, 070104, 070204, 070304, 070504, 070604, 070704, 080111, 080113, 080115, 080117, 080119, 080121, 080312, 080409, 080411, 080413, 080415, 090103, 130105, 130110, 130111, 130112, 130113, 130205, 130206, 130207, 130208, 130307, 130308, 130309, 130310, 130506, 130701, 130702, 130703, 130802, 130899, 140603, 160114, 160115, 190810, 191307, 200113. 

Ietekmes uz vidi ietvaros plānots vērtēt arī atkritumu pārstrādes  apjomu palielināšanu līdz 30 tonnām dienā (otrais posms).

Destilācijas rezultātā tiks atgūta pamatviela, kā arī dažādi šķidrās un cietās frakcijas piemaisījumi. Plānots, ka radīsies 80 % pamatprodukta (aptuveni 1440 tonnas gadā, bet ja maksimālā iekārtas noslodze aptuveni 1600 tonnas gadā), 10 % katla degvielas, 4 % zudumu un 6 % destilācijas kuba atlikumu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Ellikss Holding SIA, "Meistari", Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov., LV-4643
24.10.2019 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
24.10.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
02.03.2020 “Tautas nams”, 1 stāvs, maza zālē, Stacijas ielā 41, Ludzā
07.01.2020 Ludzas pilsētas bibliotēkā

Paziņojums par SIA "Ellikss Holding" paredzētās darbības - atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācijas ar vakuuma destilācijas metodi ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.