lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju izbūve Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos (SIA "VPSP")

IVN statuss: Tiek veikts Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir vēja elektrostaciju izbūve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagasti.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Plānots, ka kopējais uzstādīto VES skaits nepārsniegs 12 (kopējo uzstādāmo staciju skaitu un izvietojumu ir paredzēts vērtēt ietekmes uz vidi novērtējuma laikā), kas ar vidēja sprieguma kabeļlīnijām tiks savienotas ar sprieguma paaugstināšanas staciju. Elektroenerģijas pārvadei no sprieguma paaugstināšanas stacijas līdz esošai apakšstacijai vai jaunbūvējamai apakšstacijai tiks būvēta jauna 110 kV gaisvadu vai kabeļu elektropārvades līnija, ko paredzēts izvietot (iespēju robežās) esošās publiskās infrastruktūras (autoceļu) nodalījuma joslās un esošo elektropārvades līniju aizsargjoslās. Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā tiek paredzēts izmantot esošo 110 kV gaisvadu līniju, pieslēdzoties pie esošās apakšstacijas “Kūmas”, kam veicamās rekonstrukcijas apjoms tiks precizēts IVN ziņojuma izstrādes laikā, vai izbūvējot jaunu apakšstaciju un attiecīgi gaisvadu vai kabeļu līnijas pieslēgumu līdz tai. Precīzs VES novietojums, VES modelis un tehniskie raksturlielumi pašlaik vēl nav noteikti. Prognozēts, ka katras VES nominālā jauda varētu sasniegt 6 MW. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.1 panta pirmā prim daļa, šā likuma 1. pielikuma Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. viens prim punkta 2. apakšpunkts.

VPSP SIA, Ķekavas novads, Baloži, Uzvaras prospekts 17 k-2 - 105, LV-2128
10.10.2019
05.11.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
06.01.2020
09.12.2019 Kursīšu kultūras centra jaunajā zālē, Kalna ielā 1, Kursīšos, Saldus novadā
Paziņojums par SIA "VPSP" vēja elektrostaciju izbūves Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.