lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā Ogres novadā (SIA "Baltic Pork")

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamais īpašums “Rukši” (kadastra Nr. 7460 002 0119), Lauberes pagasts, Ogres novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros esošā kompleksa pārbūve nekustamajā īpašumā “Rukši” ar kadastra Nr. 7460 002 0119, Lauberes pagastā, Ogres novadā, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu līdz 30 000 vietām. Pārbūves ietvaros nav plānota esošā kompleksa teritorijas paplašināšana. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punkts un 5. punkta a. apakšpunkts un šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23. punkta 3. apakšpunkts.

BALTIC PORK SIA, „Krastmalas”, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154
11.11.2019
12.12.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
07.05.2020
20.04.2020 līdz 24.04.2020 Tīmekļa vietnēs www.environment.lv un www.ogresnovads.lv.
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu SIA „Baltic Pork” paredzētajai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa „Rukši” pārbūvei Lauberes pagastā, Ogres novadā un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.