lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” (SIA “RĪTERU DOLOMĪTS”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izvērtēšana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts, smilts-grants un dolomīta ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): derīgo izrakteņu atradne “Jaunsmilktiņas 1” un atradne “Plikais purvs” Klintaines pagasts, Pļaviņu novads (kadastra apzīmējumi Nr. 32580070018, Nr. 32580070046, Nr. 32580070098, Nr. 32580070151, Nr. 32580070006 un Nr. 32580070044).

Īss paredzētās darbības raksturojums:  paredzētās darbības ietvaros plānota esošās derīgo izrakteņu  (smilts, smilts – grants un dolomīts) ieguves teritorijas paplašināšana (vairāk par 20ha). Derīgā materiāla ieguve plānota ar ekskavācijas metodi divās kāplēs, no kurām pirmā atradīsies virs gruntsūdens līmeņa, bet otra zem tā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana, kā arī nav paredzēts veikt spridzināšanas darbus. Lai nodrošinātu Paredzētās darbības īstenošanu, tiek paredzēta derīgā materiāla šķirošana, drupināšana, mazgāšana. Gadā plānots iegūt ~20-30 tūkst. msmilts,  ~ 15 tūkst. msmilts-grants un ~ 30 tūkst. m3 dolomīta.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts un 5. punkta c. apakšpunkts un šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.


Rīteru dolomīts SIA,
29.11.2019
30.12.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
10.02.2020
22.01.2020 Klintaines pagasta pārvaldē
06.08.2020 līdz 07.09.2020 Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs plavinunovads.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2020. gada 17. augusta plkst.10.00. Tiešsaistes videokonference notiks 20. augustā plkst. 17.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 20. augustā. Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 17. līdz 21. augustam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017.

23.09.2020. Birojā iesniegts SIA “Rīteru dolomīts” plānotās smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas – 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA “Rīteru dolomīts” plānotās smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas – 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv sadaļā Paziņojumi.

Paziņojums par smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.