lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” (SIA “RĪTERU DOLOMĪTS”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: smilts, smilts-grants un dolomīta ieguve .

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): derīgo izrakteņu atradne “Jaunsmilktiņas 1” un atradne “Plikais purvs” Klintaines pagasts, Pļaviņu novads (kadastra apzīmējumi Nr. 32580070018, Nr. 32580070046, Nr. 32580070098, Nr. 32580070151, Nr. 32580070006 un Nr. 32580070044).

Īss paredzētās darbības raksturojums:  paredzētās darbības ietvaros plānota esošās derīgo izrakteņu  (smilts, smilts – grants un dolomīts) ieguves teritorijas paplašināšana (vairāk par 20ha). Derīgā materiāla ieguve plānota ar ekskavācijas metodi divās kāplēs, no kurām pirmā atradīsies virs gruntsūdens līmeņa, bet otra zem tā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana, kā arī nav paredzēts veikt spridzināšanas darbus. Lai nodrošinātu Paredzētās darbības īstenošanu, tiek paredzēta derīgā materiāla šķirošana, drupināšana, mazgāšana. Gadā plānots iegūt ~20-30 tūkst. msmilts,  ~ 15 tūkst. msmilts-grants un ~ 30 tūkst. m3 dolomīta.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts un 5. punkta c. apakšpunkts un šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.


Rīteru dolomīts SIA,
29.11.2019
30.12.2019
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
22.01.2020 Klintaines pagasta pārvaldē
Paziņojums par smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanas derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un “Plikais purvs” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.