lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Kokneses novadā (AS "Latvijas valsts meži")

IVN statuss: Tiek veikts

Piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva  ceļš” izbūve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese)nekustamais īpašums “Bebru meži” (kadastra Nr. 3246 008 0107) zemes vienības kadastra apzīmējums 3246 005 0071, Bebru pagastā, Kokneses novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  paredzētās darbības ietvaros plānota kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” aptuveni 128 ha platībā un pievedceļa “Garā kūdras purva  ceļš” izbūve 0,52 km garumā, Bebru pagastā, Kokneses novadā. Kūdras atradnes teritorijā ir plānota jaunu infrastruktūras objektu būvniecība atradnes izstrādes nodrošināšanai (iekšējie pievedceļi, laukumi, novadgrāvju, susinātājgrāvju tīkls). 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Latvijas valsts meži AS,
14.01.2020 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
14.01.2020
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
26.05.2020 līdz 01.06.2021 tīmekļa vietnēs www.koknese.lv un www.lvm.lv

Paziņojums par kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Kokneses novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.