lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Vēja elektrostaciju izbūve Tārgales un Popes pagastos, Ventspils novadā (SIA “Ventspils Wind”)

IVN statuss: Tiek veikts
Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: vēja elektrostaciju izbūve Tārgales un Popes pagastos, Ventspils novadā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Vēja elektrostaciju iespējamās izveides vietas:

Ventspils novada Tārgales un Popes pagastos zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 98660230052; 98660230053; 98660230051; 98660100076; 98660100100; 98660100110; 98660100105; 98660100098; 98660150009; 98660150097; 98660150109; 98660150089; 98660150104; 98660150060; 98660150061; 98660150051; 98660150112; 98660150012; 98660150011; 98660150017; 98660150015; 98660150038; 98660150108; 98660150107; 98660150036; 98660150102; 98660150171; 98560030202; 98660100081; 98660100048; 98660100056; 98660100095; 98660100053; 98660100034; 98660100069; 98660100009.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānots veikt vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) izbūvi Tārgales un Popes pagastos, Ventspils novadā, starp Ventspili un Popi autoceļa A10 Rīga-Ventspils un 110 kV elektrolīnijas tuvumā. Sākuma izpētes stadijā ir identificētas 10 potenciālās VES atrašanās vietas. VES plānots izbūvēt, izveidojot trīs grupas, kurās katrā izvietotas ne vairāk kā četras VES. Prognozējams, ka izpētes teritorijas ziemeļu daļā varētu tikt izvietotas četras VES, vidusdaļā četras un dienvidu daļā divas. Attālums starp VES pamatnes laukiem paredzēts lielāks par 2 km. Prognozēts, ka VES modeļa augstums sasniegs ~ 250 m, rotoru diametrs līdz ~ 200 m un aizsargjoslas rādiuss ~ 375 m. Plānotā jauda ~ 4 – 8 MW (katrai VES), maksimālā kopējā jauda 80 MW. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laika tiks izvērtēti VES modeļi un to tehniskie parametri.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

likuma  “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta pirmā prim daļa, šā likuma 1. pielikuma Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. viens prim punkta 2. apakšpunkts.

Ventspils Wind SIA, Krišjāņa Valdemāra iela 21 -11, Rīga, LV-1010
31.12.2019
05.02.2020
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
15.06.2020
18.05.2020 līdz 22.05.2020 Tīmekļa vietne: ventspilsnovads.lv un videseksperti.lv/pazinojumi

Paziņojums par vēja elektrostaciju izbūves Tārgales un Popes pagastā, Ventspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.