lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguve derīgo izrakteņu atradnes "Laukāres” iecirknī "Dzelzīši” Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā (SIA "Ošukalns")

IVN statuss: Tiek veikts
Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves uzsākšana virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes "Laukāres" iecirknī "Dzelzīši".


Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamais īpašums „Dzelzīši”, zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005, Leimaņu pagasts, Jēkabpils novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ietvaros plānota derīgo izrakteņu  (smilts un smilts – grants) ieguve aptuveni 4,948 ha platībā. Derīgo izrakteņu ieguve   plānota zem virs un zem gruntsūdeņu līmeņa. Ūdens atsūknēšana un novadīšana no atradnes teritorijas nav paredzēta. Plānota derīgā materiāla  šķirošana un drupināšana.  Gadā paredzēts iegūt 30-50 tūkst. m3 smilts-grants un smilts.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likuma 6., 7., 9., 13., 55. panta 1. punkts, 65. panta trešā daļa un 66.panta pirmā daļa;
  • Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 4. punkta, 4.panta pirmās daļas 2.punkts un 4.punkts, 8., 11., 12., 13. pants, 2. pielikuma 2.daļas 1. punkts;
  • Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētas darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 131 .punkts. 

Ošukalns SIA, Bebru iela 104A, Jēkabpils, LV-5201
12.03.2020 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
12.03.2020
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
Paziņojums par SIA „Ošukalns” derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves atradnes “Laukāres” iecirknī “Dzelzīši”  Leimaņu pagastā, Jēkabpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.