lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšana (jaunas atkritumu krātuves izveide) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā (SIA“Jelgavas komunālie pakalpojumi”)

IVN statuss: Tiek veikts
Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšana - jaunas atkritumu krātuves izveide - Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts, sadzīves atkritumu poligons “Brakšķi” (zemes vienību daļas ar kadastra apzīmējumu 5462 010 0688 8001 un 5462 010 0688 8002)

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota sadzīves atkritumu poligona (SAP) “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšana – jaunas atkritumu krātuves izveide (Krātuve). Jauno Krātuvi plānots izbūvēt blakus esošajam SAP “Brakšķi” virzienā uz ziemeļiem ~ 15,19 ha platībā, zemes vienībā ar kadastra Nr. 5462 010 0688. Iesniegumā norādīts, ka pašlaik precīzi nav zināms Krātuvi veidojošo šūnu izvietojums un sadalījums. Jaunās atkritumu Krātuves provizoriski aprēķinātā kapacitāte Iesniegumā norādīta ~ 1 333 000 m3 (1 600 000 tonnas), bet paredzamais Krātuves kalpošanas laiks – 80 gadi. Krātuves uzbūvi plānots veikt kārtās.

Tuvākās īpaši aizsargājamā dabas teritorijas, kas ir arī Natura 2000 teritorijas – dabas parks Svētes paliene”atrodas ~ 3,4 km attālumā uz ziemeļiem no Darbības vietas, bet dabas liegums Lielupes palienes pļavas”, kas ir arī Natura 2000 teritorija, atrodas ~ 5,9 km attālumā uz austrumiem no darbības vietas.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta pirmā prim daļa, šā likuma 1. pielikuma Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 15. punkts.

Jelgavas komunālie pakalpojumi SIA, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007
16.04.2020
14.05.2020
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
10.08.2020 līdz 31.08.2020 notiek. Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.venteko.com un www.jelgavasnovads.lv sākot ar 2020. gada 20. augustu. Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 20. līdz 26. augustam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz Plānotās darbības ierosinātājas pilnvarotās personas e-pasta adresi venteko@venteko.com. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopotas sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē www.venteko.com. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2020. gada 25. augustā no plkst. 16.00 līdz plkst. 18:00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot AS “VentEko” tīmekļa vietnes www.venteko.com sadaļā Aktuāli publicēto saiti.
Paziņojums par sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšanas (jaunas atkritumu krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.