lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” (SIA“SCHWENK Latvija”)

IVN statuss: Tiek veikts
Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):

Derīgo izrakteņu atradne “Purmales”, nekustamais īpašums “Purmales” (kadastra Nr. 4064 012 0009), Iecavas novads (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4064 012 0009 un 4064 012 0010) 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros plānota dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales 85,7 ha platībā. Dolomīta ieguvei daļā no Darbības vietas  (47 ha platībā), kas ietilpst derīgo izrakteņu atradnē “Purmales2006. – 2007. gadā veikts ietekmes uz vidi novērtējumu un Vides pārraudzības valsts birojs 2007. gada 28. septembrī izdeva Atzinumu Nr. 9.

Darbības vietas teritoriju pa vidu šķērso pašvaldības autoceļš V1040 Smiltaiņi- Audrupi - Jaunsvirkaļi, kas sadala īpašumu divos zemes gabalos: zemes gabalā Nr. 1 un zemes gabalā Nr. 2. Zemes gabalā Nr. 1 atrodas A kategorijas krājumi un ziemeļu daļas nelielā teritorijā atrodas N kategorijas krājumi, bet zemes gabalā Nr. 2 atrodas tikai N kategorijas krājumi. Atbilstoši Ierosinātājas veiktajiem aprēķiniem – plānotajā Darbības vietā aprēķināti 2 410 tūkst. m3 A kategorijas un 1 487 tūkst. mN kategorijas derīgo izrakteņu krājumi.

Dolomīta ieguvi plānots veikt divās kāplēs, atbilstoši ieža stiprības un saguluma īpašībām, virs un zem gruntsūdens līmeņa, izmantojot spridzināšanas metodi. Ieguves laikā tiek plānota ūdens atsūknēšana. Atsūknēto ūdeni plānots novadīt Ģedules upē pa koplietošanas meliorācijas grāvjiem. Gadā plānots iegūt ~112 tūkst. m3 dolomīta. Lai nodrošinātu Paredzētās darbības īstenošanu, tiek paredzēta derīgā materiāla drupināšana, mazgāšana un frakcionēšana.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta pirmā prim daļa, šā likuma 1. pielikuma Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.

SCHWENK Latvija SIA, Rīga, Lielirbes iela 17A-28, LV-1046
29.04.2020
14.05.2020
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
03.07.2020 līdz 22.07.2020 sākotnējā sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 3. līdz 22. jūlijam. No šī gada 13. jūlija līdz 17. jūlijam tīmekļa vietnē www.environment.lv būs pieejama videoprezentācija par paredzēto darbību. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2020. gada 16. jūlijā plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Jaunumi publicēto saiti.
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu SIA "SCHWENK Latvija" paredzētajai darbībai - dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” Iecavas novadā un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.