lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu ieguves platību valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana (SIA "Saulkalne S")

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana par apmēram 23 ha.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): nekustamais īpašums “Kranciema pirmā dolomīta atradne” (kadastra Nr. 7494 006 0552, zemes vienības kadastra apzīmējums 7494 006 0546), Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ietvaros plānota derīgo izrakteņu  (dolomīta) ieguve  zem virs un zem gruntsūdeņu līmeņa, veicot ūdens atsūknēšanu un izmanojot spridzināšanu. Iesniedzējagadā plāno saražot  frakcionētas dolomīta šķembas (0/5, 5/8, 8/16, 16/32, 32/63 mm) un maisījumus ar kopējo apjomu līdz 250000 t/gadā (apjoms atkarīgs no pieprasījuma apjoma).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

  • Administratīvā procesa likums
  • Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
  • Ministru kabineta 13.01.2015. noteikumi Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētas darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.

Saulkalne S SIA, Daugavmalas iela 11, Saulkalne, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2117
20.01.2020
18.05.2020 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
18.05.2020
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
15.06.2020 līdz 19.06.2020 Neklātienes apspriešanas sanāksme notiks no 2020. gada 15. līdz 19. jūnijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts tīmekļvietnē videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017.
02.10.2020 līdz 01.11.2020 Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 12. līdz 16. oktobrim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs ikskile.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2020. gada 12. oktobra plkst.10.00. Tiešsaistes videokonference notiks 15. oktobrī plkst. 10.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 14. oktobrī.

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšana ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA “Saulkalne S” paredzētās darbības - derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.