lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi - Kaupišķi-5” II blokā, Tabores pagastā, Daugavpils novadā (SIA "Inerto materiālu serviss")

IVN statuss: Tiek veiktsTiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: atklātā derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšana un pabeigšana (t.i. esošās iecirkņa teritorijas daļas izstrādes pabeigšana un rekultivācija un jaunas iecirkņa teritorijas daļas izstrāde ar sekojošu iecirkņa teritorijas rekultivāciju) 10,64 ha platībā atradnes „Elerne” iecirkņa „Griguliņi - Kaupišķi-5” II blokā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Īpašums „Kaupišķi-5” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0052 un īpašums „Griguliņi” zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0062, Tabores pagasts, Daugavpils novads. 

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ietvaros plānota derīgo izrakteņu  (smilts un smilts-grants) ieguve   1 vai 2 kāplēs atkarībā no derīgā materiāla slāņa biezuma, iegūstot derīgo materiālu virs un zem pazemes ūdens līmeņa, izmantojot ekskavatoru ar apgriezto kausu un tam līdzvērtīgu tehniku vai frontālo iekrāvēju. Derīgais materiāls tiks atdalīts no skaldvirsmas ar ekskavatoru un iekrauts autotransportā, kas to nogādās ~500 m attālumā īpašumā „Osīši”, kur izvietotas materiāla apstrādes iekārtas. Derīgos izrakteņus ir paredzēts iegūt visu gadu, ieguves apjoms atkarīgs no pieprasījuma līdz 40 000 m3 /gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Administratīvā procesa likuma 6., 7., 9., 13. pants, 55 panta 1. punkts. 65 panta trešā daļa un 66. panta pirmā daļa, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 32 . panta pirmās daļas 2. punkts, 3. punkta b apakšpunkts, 4. punkts, 4. panta pirmās daļas 2. un 4. punkts, 4 1 , 11., 13. un 141 . pants, 2. pielikuma otrās daļas 1. punkts, MK 13.01.2015. noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētas darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13. un 131 .punkts. 

Inerto materiālu serviss SIA,
17.01.2020
28.05.2020 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
28.05.2020
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
30.07.2020 līdz 30.08.2020 Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme, saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto notiks attālināti. Laika posmā no 2020.gada 10.augusta 08:00 līdz 2020.gada 14.augustam 17:00 Interneta vietnē https://www.l4.lv/ sadaļā “Jaunumi” tiks publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi inga.gavena@gmail.com. 2020.gada 12.augustā laika posmā no 16:00 līdz 17:00 tiks nodrošināta tiešsaistes videokonference, saite uz videokonferenci tiks publicēta Interneta vietnē https://www.l4.lv/, iepriekš rakstot uz e-pasta adresi inga.gavena@gmail.com saiti varēs saņemt arī E-pastā.
Paziņojums par SIA „Inerto Materiālu serviss” paredzētās darbības - derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguves darbu turpināšanas un pabeigšanas atradnes „Elerne” iecirkņa „Griguliņi - Kaupišķi-5” II blokā Daugavpils novadā Tabores pagastā - ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.