lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” pārbūve, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu, Īles pagastā, Auces novadā ( SIA “Latvi Dan Agro”)

IVN statuss: Tiek veikts

Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  izmaiņas esošajā darbībā - cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” pārbūvei, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros  plānota  esošā kompleksa pārbūve nekustamajā īpašumā Avoti”palielinot cūku turēšanas vietu skaitu līdz 24 000 vietām nobarojamajām cūkām un 6 000 vietu atšķirtajiem sivēniem. Pārbūves ietvaros nav plānota kompleksa teritorijas paplašināšana. IVN ietvaros tiks vērtēts un precizēts nobarojamo cūku vietu skaits, ņemot vērā plānotos tehnoloģiskos risinājumus, sagaidāmo ietekmi uz vidi un paredzētās darbības atbilstību piemērojamām vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī cūku labturības prasības. IVN ietvaros paredzēts novērtēt un salīdzināt tehniskos risinājumus cūku novietņu pārbūvei, tai skaitā, piemēram, ventilācijas izvadu izvietojumam, grīdu segumam, barības padeves un šķidrmēslu savākšanas risinājumiem, kā arī tiks vērtēta esošo šķidrmēslu krātuvju un lagūnu ietilpības atbilstība plānotajam dzīvnieku turēšanas vietu skaitam. Cūku novietņu pārbūve ietvers būvdarbus, kuru rezultātā tiks mainīts esošo novietņu vai to daļu apjoms, nemainot to lietošanas veidu. Pārbūvējamās novietnes un pārbūves apjomi, kā arī to tehniskie risinājumi tiks precizēti IVN gaitā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Auces novads,Īles pagasts, nekustamais īpašums “Avoti”, kadastra Nr. 46640020129, cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” teritorija. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. panta pirmās daļas 1. punkts un 5. punkta a. apakšpunkts un šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23. punkta 3. apakšpunkts.


Latvi Dan Agro SIA, „Ošlejas”, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717
13.05.2020
12.06.2020
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
20.08.2020 līdz 08.09.2020 Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2020. gada 31. augustā plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Jaunumi publicēto saiti. Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejama līdz 6. septembrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par paredzēto darbību tiks sniegtas līdz 7. septembrim plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnēwww.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA “Latvi Dan Agro” paredzētajai darbībai - cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” pārbūvei, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu, nekustamajā īpašumā “Avoti”, Īles pagastā, Auces novadā.