lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku turēšanas vietu skaita palielināšana cūkkopības kompleksā “Kroņauce” (SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”)

IVN statuss: Tiek veikts


Tiek veikta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošana


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Cūku turēšanas vietu skaita palielināšana cūkkopības kompleksā Kroņauce .

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):  Dobeles novads, Auru pagasts, Kroņauce, nekustamais īpašums “Pogas 1” (kadastra Nr.46460100092), cūku audzēšanas komplekss “Kroņauce”.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros kompleksā plānota cūku turēšanas vietu skaita palielināšana līdz ~ 12000 vietām, tajā skaitā 6250 vietas nobarojamām cūkām,  4304 vietas atšķirtajiem sivēniem, 264 vietas zīdītājām sivēnmātēm ar sivēniem un 986 vietas sivēnmātēm bez sivēniem). Jaunas infrastruktūras būvniecība nav plānota.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts un 5. punkta a) apakšpunkts, 7. pants, 14. viens prim panta pirmā prim daļa, un šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23. punkta 3. un 4. apakšpunkts.

Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca SIA, Gaujas iela 5a, Rīga, LV-1026
12.06.2020
09.07.2020
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
03.09.2020
14.07.2020 līdz 04.08.2020 Tiešsaistes videokonference notiks 30. jūlijā plkst. 16.00-18.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 30. jūlijā. Neklātienes apspriešana notiks no 2020. gada 27. līdz 31. jūlijam, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot.

Paziņojums par cūku turēšanas vietu skaita palielināšanas cūkkopības kompleksā “Kroņauce” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.