lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /
Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā (SIA “Sabiedrība Mārupe”)
Derīgo izrakteņu ieguve smilts - grants atradnē “Krūtes Strazdi”, Bārtas pagastā, Grobiņas novadā (SIA “CTB KARJERI”)
Dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē“Tūrkalne” (AS “Siguldas Būvmeistars”)
Smilts-grants un smilts ieguve atradnē “Atvari” Bārtas pagastā Grobiņas novadā (SIA ”A-Land”)
Derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes “Kažoki” iecirknī “Cērpji, 1992. un 1982. gada izpētes iecirknis” Tukuma novadā Slampes pagastā (SIA “Cērpji”)
Kūdras ieguve (izstrāde) kūdras atradnē “Piltenes purvs” Dundagas pagastā Dundagas novadā (AS “Agaris Latvia”).
Cūku turēšanas vietu skaita palielināšana cūkkopības kompleksā “Kroņauce” (SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca”)
Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Krustpils novada Krustpils pagastā (SIA „GALLUSMAN”)
Izmaiņas esošajā darbībā – jaunu apglabāšanas šūnu izveide cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorijā (SIA “Getliņi EKO”)
Cūku audzēšanas kompleksa “Avoti” pārbūve, palielinot cūku turēšanas vietu skaitu, Īles pagastā, Auces novadā ( SIA “Latvi Dan Agro”)
Derīgo izrakteņu (smilts un smilts-grants) ieguve atradnes “Elerne” iecirknī “Griguliņi - Kaupišķi-5” II blokā, Tabores pagastā, Daugavpils novadā (SIA "Inerto materiālu serviss")
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” (SIA“SCHWENK Latvija”)
Sadzīves atkritumu poligona “Brakšķi” infrastruktūras paplašināšana (jaunas atkritumu krātuves izveide) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā (SIA“Jelgavas komunālie pakalpojumi”)
Derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguve derīgo izrakteņu atradnes "Laukāres” iecirknī "Dzelzīši” Leimaņu pagastā Jēkabpils novadā (SIA "Ošukalns")
Vēja elektrostaciju izbūve Tārgales un Popes pagastos, Ventspils novadā (SIA “Ventspils Wind”)
Vēja elektrostaciju parka “Rauna” būvniecība Raunas novadā (SIA “WPR2”)
Kūdras ieguve kūdras atradnē “Garais purvs” un pievedceļa “Garā kūdras purva ceļš” izbūve Bebru pagastā, Kokneses novadā (AS "Latvijas valsts meži")
Cūku audzēšanas kompleksa “Rukši” pārbūve Lauberes pagastā Ogres novadā (SIA "Baltic Pork")
Vēja elektrostaciju izbūve Saldus novada Kursīšu, Novadnieku un Zaņas pagastos (SIA "VPSP")
Atstrādātu eļļu un šķīdinātāju reģenerācija ar destilācijas metodi Ludzā (SIA "Ellikss Holding”)
Četru vēja elektrostaciju izbūve Popes pagastā, Ventspils novadā (SIA “4 WIND”)
Vēja elektrostaciju parka “Laflora” būvniecība (SIA “Laflora”)
Izlietoto katalizatoru pārstrādes rūpnīcas būvniecība Grobiņas novadā (SIA “CATALS”)
Ūdensbāzētu naftas produktus saturošo notekūdeņu šķidro atkritumu pārstrādes iekārtas uzstādīšana (SIA „RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE”)
Smilts – grants ieguve atradnē „Lielie Grantnieki” Kazdangas pagastā Aizputes novadā (SIA “BRL”)
Derīgo izrakteņu (sapropeļa) ieguve Bižas ezerā ( SIA "Ainava GG")
Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā (SIA "Fortum Latvia")
Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve atradnē “Kaigu purvs” Jelgavas novada Kalnciema pagastā (SIA "Laflora")
Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā (AS “Latvijas valsts meži”)
Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Tukuma novadā Jaunsātu pagastā (SIA „GALLUSMAN”)
Vistu novietņu kompleksa - olu un olu produktu ražotnes izveide Ogres novadā Madlienas pagastā (SIA „GALLUSMAN”)
Mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana (AS „Putnu fabrika Ķekava”)
Uzņēmuma darbības modernizācija un paplašināšana (SIA „KRONOSPAN Riga” )
Čuguna izstrādājumu ražotnes ražošanas jaudas palielināšana (SIA “HIDROLATS ČL”)
Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī (SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”)
Smilts - grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Renda-1989.g." Kuldīgas novadā (SIA "MINERĀLI")
Meža meliorācijas sistēmas „Zāmeļa-Tīsu mežs” pārbūve Jelgavas novadā Elejas un Vilces pagastos (AS „Latvijas valsts meži”)
Polietilēna un polipropilēna atkritumu pārstrādes rūpnīcas izveide (SIA „GREEN CLARITY”)
Derīgo izrakteņu (dolomīts un smilts) ieguve 20,6 ha platībā atradnē "Granāti" Ikšķiles novadā (SIA "Granāti Pluss")
Smilts un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novadā (SIA "LAMAT VZ")
Dzīvnieku turēšanas vietu skaita un dzīvnieku kategoriju izmaiņas šķirnes cūku audzēšanas kompleksā “Rukas” (SIA "Ancers")
Cūku audzēšanas kompleksa “Strauti” rekonstrukcija Gailīšu pagastā Bauskas novadā (SIA "Uzvara – Strauti”)
Sašķidrinātā dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecība (AS “Skulte LNG Terminal” )
Smago ogļūdeņražu pārstrādes kompleksa būvniecība Ventspils brīvostas teritorijā (SIA „Baltic New Technologies”)
Kūdras ieguve atradnē „Rustūžu purvs” Limbažu novadā Viļķenes pagastā (SIA „Sfagnum”)
Minerālmēslojuma ražotnes izveide Liepājā (SIA “NPK Expert”)
Ražošanas ceha rekonstrukcija alumīnija pārstrādes ierīkošanai, uzstādot divas kausēšanas krāsnis (SIA „FANORD”)
Smilts - grants ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Cēre” (SIA „Cēres karjers”)
Ogļūdeņražu izpētes darbi Nīcas novadā (PS „Baltic Oil Corporation”)
Biogāzes koģenerācijas iekārtas uzstādīšana Nīcas novadā (SIA „Piejūra Energy”)
Vēja elektrostaciju parka „Briņķi I” izveide (SIA „Briņķi Enerģija”)
Vēja elektrostaciju būvniecība Ventspils novada Tārgales pagastā (SIA „Re.E.S”)
Cūku intensīvās audzēšanas fermas izveide Mālpils novadā (SIA “Mālpils agro”)
Tērauda liešanas ceha rekonstrukcija (AS “Rīgas kuģu būvētava”)
Vēja elektrostaciju parka būvniecība Durbes novadā (SIA „Green Energo”)
Vēja elektrostaciju parka izbūve Baltijas jūrā (SIA „Baltic Wind Park”)
Hidroelektrostacijas (HES) būvniecība uz Mūsas upes (SIA "Mūsas Straume”)