lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” paplašināšana (SIA „Latvi Dan Agro”)

IVN statuss: Tiek veikts


 IVN procedūra atsākta**

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir  cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” kūts Nr.2B būvniecība Īles pagastā.


Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Auces novads, Īles pagasts, nekustamie īpašumi „Ceļmalnieku teļu kūts” (zemes kadastra Nr.46640020254), „Kārkli” (zemes kadastra Nr.4664 002 0252), „Cepļi” (zemes kadastra Nr. 4664 002 0252), „Cepļi” (zemes kadastra nr. 4664 002 0097), „Ceļmalnieku cūku kūts” (zemes kadastra  Nr.46640020253) un „Avoti”(zemes kadastra nr. 4664 002 0129).


Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēta cūku nobarošanas kompleksa „Avoti”, izbūvējot jaunu kūti Nr.2B. Līdz aar to pēc jaunās kūts izbūves cūkkopības kompleksā „Avoti” atradīsies 9 cūku novietnes līdzšinējo 8 novietņu vietā un cūku vietu skaitu plānots palielināt par 5 000, t.i., līdzšinējo 15 953 vietā būs 20 953 cūku vietas.  Gadā plānots izaudzēt aptuveni 83 800 nobarojamās cūkas ar dzīvsvaru 30 –        100 kg.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti,  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma” 4.panta un 1.pielikuma 23.punkta 3)apakšpunktam un 30 punktam.
Latvi Dan Agro SIA, „Ošlejas”, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717
18.02.2011 Jelgavas reģionālā vides pārvalde
04.03.2011
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
09.05.2011
28.03.2011 Īles Tautas namā, Auces novada Īles pagasta Kumeliņi
20.12.2011 Īles Tautas namā

**03.12.20019. Birojs ar Lēmums Nr. 5 – 01/1081 "Par Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 19. jūnija lēmuma Nr.3-02/1267 “Par nobarojamo cūku intensīvās audzēšanas kompleksa “Avoti” paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pārtraukšanu” atcelšanu un SIA “Latvi Dan Agro”1 paredzētās darbībās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma nodošanu pārstrādāšanai" pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma  85. panta pirmo daļu, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma 15. panta otro daļu, 16. panta ceturto daļu un 20. panta ceturto daļu, nolemj:

19.06.2015.  Birojs, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 59., 62. un 65.pantu, 66.panta (1)daļu un 67.pantu, kā arī likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma 14.1panta (5)daļu, nolēma pārtraukt SIA „Baltic Breeders” (reģistrācijas numurs: 40003584752) paredzētās darbības - cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” paplašināšanas Auces novada Īles pagastā, nekustamajā īpašumā „Avoti” ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, jo paredzētā darbība ir pretrunā ar Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 143.punkta prasību, ka, plānojot cūku novietņu izvietojumu, ievēro nosacījumu, lai apkārtējā teritorijā 3 km rādiusā cūku blīvums nepārsniegtu 1500 dzīvnieku vienības.

2015.gada 11.maijā  SIA „Baltic Breeders” pieprasīta papildus informācija.

2015.gada 23.janvārī Birojā iesniegta cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” paplašināšanai Īles pagastā Auces novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

IVN ziņojumu sagatavotājs: SIA „Baltic Breeders” sadarbībā ar SIA „Vides eksperti”.

 Ziņojums pieejams:  www.balticbreeders.lv

2012.gada 19.jūnijā SIA „Baltic Breeders” pieprasīta papildus informācija.

SIA „Baltic Breeders” sadarbībā ar SIA „Vides eksperti” ir izstrādājusi un 2012. gada 18.maijā iesniegusi cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālo redakciju. Paziņojums par cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” paplašināšanai Īles pagastā Auces novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Interesenti ar ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties SIA „Vides eksperti” interneta mājas lapā www.videseksperti.lv.

2012.gada 19.martā Vides pārraudzības valsts birojs ir pieprasījis SIA „Baltic Breeders” iesniegt papildus informāciju.  

SIA „Baltic Breeders” sadarbībā ar SIA „Vides eksperti” ir izstrādājusi un 2012. gada 29. februārī iesniegusi cūku nobarošanas kompleksa „Avoti” paplašināšanas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālo redakciju. 

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.

______________

1. Ar Uzņēmumu reģistra valsts notāra 2018. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 6-12/3726/2 ir nolemts ierakstīt komercreģistrā reorganizāciju – apvienošanu, pievienojot komercsabiedrībai SIA “Latvi Dan Agro”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003572581,  komercsabiedrību SIA “Baltic Breeders”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003584752. Saskaņā ar Komerclikuma 335. panta piekto daļu “Apvienošanas gadījumā pievienojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai”.