lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Cūku intensīvās audzēšanas fermas izveide Mālpils novadā (SIA “Mālpils agro”)

IVN statuss: Tiek veiktsUzsākta IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir cūku intensīvās audzēšanas fermas izveide.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:
Mālpils novada nekustamais īpašums “Klūgas – Grūbas” (kadastra Nr.8074 001 0225, platība ~ 70 ha).

 Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts izveidot jaunu cūku intensīvās audzēšanas fermu, kurā paredzēts ierīkot atšķirto sivēnu (7 kg līdz 30 kg) novietni ar 5000 vienlaicīgas turēšanas vietām un nobarojamo cūku (no 30 kg līdz 100 kg) novietni ar 12000 vienlaicīgas turēšanas vietām, gadā nobarojot līdz 38400 cūku. Fermā veidojošos šķidrmēslus paredzēts pārstrādāt, iegūstot biogāzi, un biogāzi izmantot elektroenerģijas un siltumenerģijas ieguvei.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.(3)punkts.


Mālpils agro SIA, Grēcinieku ielā 8 – 2, Rīgā, LV – 1050
06.12.2011
09.12.2011
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
02.03.2012
17.01.2012 Mālpils novada domē
18.07.2013 Mālpils novada domē

 Paziņojums par SIA “Mālpils-agro” cūku intensīvās audzēšanas fermas izveides Mālpils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Ziņojumu sagatavoja SIA “Mālpils-agro”.

 Ar ziņojumu var iepazīties mājaslapā www.malpils-agro.lv/;

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.