lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kūdras ieguves lauku paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē „Lielsalas purvs” (SIA “Pindstrup Latvia”)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kūdras ieguves lauka paplašināšana ar turpmāku kūdras ieguvi atradnē „Lielsalas purvs” Talsu novada Valdgales pagastā


Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Talsu novada Valdgales pagasta meža kvartāls Nr.360 (kadastra Nr.88920040006), kūdras atradnes „Lielsalas purvs” teritorija.

Īss paredzētās darbības raksturojums: kūdras ieguve paredzēta 130ha platībā, teritorijā, kas atrodas blakus dabas liegumam „Stiklu purvi”. Kūdras ieguve ir plānota viena ar vienu no divām iespējamām alternatīvām kūdras ieguves tehnoloģijai - kūdras ieguve ar frēzēšanas paņēmienu (frēzkūdras ieguve) vai kūdras ieguve ar griešanas paņēmienu (gabalkūdras ieguve). Kūdras izvešana no atradnes paredzēta vagonos pa sliežu ceļu vai nepieciešamības gadījumā ar traktortehniku līdz ražošanas bāzei, kā arī pa valsts 2.šķiras autoceļu V1411 Valdemārpils-Pope (posmā Cīruļi-Lielsalas-Ģibzde).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.panta 2)punkts, 3.panta 1), 2) un 5)punkts, 4.panta (1)daļas 3)punkta a) un b)apakšpunkts, 4.1pants, 8.pants, 11.panta 1.punkta a), b), c) un e)apakšpunkts, 2.punkta a) un b)apakšpunkts, 21.punkta a) un b)apakšpunkts, 3)punkta a), c) d) un e)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 13.punkts.
Pindstrup Latvia SIA, Krišjāņa Valdemāra iela 17 , Talsi, LV–3200
20.03.2012 Ventspils reģionālā vides pārvalde
13.04.2012
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
04.06.2012
12.06.2015
28.03.2014 Valdgales pagasta Tautas namā

04.03.2015. Birojā iesniegta SIA „ Pindstrup Latvia” kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē „Lielsalas purvs” Talsu novada Valdgales pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par „ SIA „ Pindstrup Latvia” kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē „Lielsalas purvs” Talsu novada Valdgales pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Paziņojums par kūdras ieguves lauku paplašināšanas atradnē „Lielsalas purvs” Talsu novada Valdgales pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Valdgales pagasta pārvaldes telpās „Pagastmājā”, Pūņās, Valdgales pag., Talsu nov. un Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu nov., darba laikā, kā arī interneta mājas lapā – www.environment.lv.

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana par paredzētas darbības iespējamo ietekmi uz vidi notika no 2012.gada 3.maija līdz 23.maijam.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.