lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai koģenerācijas stacijā Saldus novada Novadnieku pagastā (AS “Sātiņi Energo LM”)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai AS “Sātiņi Energo LM” koģenerācijas stacijā Saldus novada Novadnieku pagastā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Sātiņi, Novadnieku pagasts, Saldus novadā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši paredzētās darbības ierosinātāja sniegtajai informācijai, koģenerācijas energoblokā daļu sadedzināmās šķeldas plānots aizstāt ar iepriekš šķeldotiem nolietotiem dzelzceļa gulšņiem (2500 tonnas), kā arī papildus līdz 2500 tonnām gadā līdzsadedzināt ar naftas produktiem piesārņotu grunti. Kopējais sadedzināmā kurināmā daudzums uzsākot jauno darbību būs 15850 tonnas gadā, bīstamo atkritumu īpatsvars kurināmajā nepārsniegs 31%. Paredzētā darbība tiks īstenota esošajā A/S „Sātiņi Energo LM” biomasas koģenerācijas stacijā ar energobloku.

Sākotnēji atbilstoši paredzētās darbības ierosinātāja sniegtajai informācijai rekonstruētās ražotnes degkamerā daļu sadedzināmās dabasgāzes  bija plānots aizstāt ar atstrādātām smēreļļām (līdz 500 tonnām gadā); koģenerācijas energoblokā daļu sadedzināmās šķeldas plānots aizstāt ar koksnes atkritumiem (līdz 10000 tonnu gadā), kas satur bīstamas vielas, arī dzelzceļa gulšņiem;  kaļķakmens miltu ražotnē daļu izmantojamo izejvielu aizstāt ar piesārņotu augsni (līdz 5000 tonnu gadā).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 14.punkts.

Sātiņi Energo LM AS, "Koģenerācijas stacija", Novadnieku pag., Saldus nov., LV-3801
07.04.2010
14.04.2010
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
15.11.2010
07.08.2015
26.10.2010 Saldus novada pašvaldībā (Avotu iela 12, Saldus)
26.10.2012 Saldus novada pašvaldības ēkā

08.06.2015. Birojā iesniegta papildinformācija bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālajai redakcijai un uzsākta tās izvērtēšana

20.04.2015. Birojā iesniegta bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par bīstamo  atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Birojā.

26.01.2015. Birojā iesniegta bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par bīstamo  atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Birojā.

18.09.2014.  Pieprasīta papildus informācija.

25.07.2014. Birojā iesniegta bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par bīstamo  atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Birojā.

22.02.2013.  Pieprasīta papildus informācija.

21.12.2012. Birojā iesniegta bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par bīstamo  atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas pēc sabiedriskās apspriešanas iesniegšanu Birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides Konsultāciju Birojs”

 Ziņojums pieejams izstrādātāja mājas lapā: www.vkb.lv

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma bīstamo atkritumu līdzsadedzināšanai A/S „Sātiņi Energo LM” koģenerācijas stacijā  ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

_________________

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.