lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Nolietotu svina akumulatoru pārstrāde Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā (SIA “East – West Finances”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir nolietotu svina akumulatoru, kas atbilstoši Ministru kabineta2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” klasificējami kā bīstami atkritumi (klase 160601), pārstrāde.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Jelgavas ielā 21,  Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā  (kadastra Nr. 54115010181).

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam SIA “East – West Finances” plāno pārstrādāt līdz 15000 tonnām nolietotu svina akumulatoru gadā, sadalot tos un ražojot rafinēto svinu un dažādus svina sakausējumus līdz 27 tonnām dienā (vai 8505 tonnām gadā) un polipropilēnu 2 līdz 3 tonnasdienā (vai 630 līdz 945 tonnām gadā). Akumulatoru pārstrāde ietvers elektrolīta atdalīšanu, savākšanu un neitralizāciju, akumulatoru karkasu sasmalcināšanu un sadalīšanu komponentēs, metāla kausēšanu un liešanu. Metāla kausēšanu plānots veikt rotācijas krāsnī, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 14.punkts.

East – West Finances SIA, Rencēnu ielā 25A, Rīgā, LV – 1073
04.07.2012
13.07.2012
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
03.09.2012
05.01.2015
14.08.2012 Kalnciema pagasta pārvaldē
22.04.2014 Kalnciema kultūras namā Jelgavas iela 15, Kalnciems

06.11.2014. Birojā iesniegts SIA "East – West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveides Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma  ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA East – West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveides Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Birojā

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu līdz 2015.gada 28.janvārim varēja iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā aktualitātes

25.09.2014. Pieprasīta papildus informācija.

31.07.2014. Birojā iesniegts SIA "East – West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveides Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma  ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par SIA East – West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes rūpnīcas izveides Jelgavas ielā 21, Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Birojā


Paziņojums par SIA „East-West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādes Kalnciemā, Kalnciema pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu SIA “East – West Finances” nolietotu svina akumulatoru pārstrādei Kalnciemā, Kalnciema pagastā, Jelgavas novadā.

Atbilstoši Uzņēmuma reģistrā (lursoft.lv) pieejamajai informācijai  uzņēmums SIA "East-West Finances” mainījis nosaukumu 2015. gada 6.martā uz SIA "EcoLead".


*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.