lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma paplašināšana Iecavas novadā (AS “BALTICOVO”)

IVN statuss: PabeigtsIetekmes uz vidi novērtējuma objekts ir pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma paplašināšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):Iecavas novads, valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) 37.kilometrs, aptuveni 4 km uz ziemeļiem no Iecavas, zemesgabali ar kadastra Nr.4064 008 0268 un 4064 008 0112. Kopējā uzņēmuma teritorija ir 140 ha, no kuriem 100 ha aizņem ēkas, būves, ceļi un laukumi.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzēts pakāpeniski palielināt esošo putnu vietu skaitu no 1,585 milj. (patlaban) līdz 10 milj. (2018.g.), izbūvējot desmit savstarpēji savienotas un vienu atsevišķi izvietotu putnu novietni (ēku izmēri ~39x174 m) ar 500000 putnu vietām katrā un katrā novietnē ierīkojot tehnoloģisko iekārtu 8 stāvos. Atbilstoši iesniegumam projekta ietvaros paredzēts renovēt arī 3 līdz 4 jaunputnu novietnes. Uzņēmumā veidojošos kūtsmēslus paredzēts pārstrādāt, iegūstot biogāzi, un biogāzi paredzēts izmantot elektroenerģijas un siltumenerģijas ieguvei (koģenerācijas stacija).

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.(2) un 30.punkts.

Balticovo AS, "Administratīvā ēka", Iecavas novads, LV-3913
28.09.2012
09.10.2012
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
23.11.2012
07.06.2013
07.11.2012 Iecavas kultūras namā
18.02.2013 Iecavas kultūras namā, Rīgas ielā 18, Iecavā

31.05.2013. Birojā iesniegti papildinājumi   ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālajai redakcijai.

09.05.2013. Birojā iesniegta pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma A/S „BALTICOVO” paplašināšanai Iecavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.Paziņojums par pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma A/S „BALTICOVO” paplašināšanai  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Birojā.

Ar Ziņojumu par paredzēto darbību var iepazīties interneta mājas lapās – www.venteko.lv un www.balticovo.lv

30.04.2013. A/S „BALTICOVO”  pieprasīta papildus informācija

21.03.2013. Birojā iesniegta pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma A/S „BALTICOVO” paplašināšanai Iecavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.Paziņojums par pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma A/S „BALTICOVO” paplašināšanai  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Birojā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi: SIA „VentEko”, Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes novads, LV-2107.

 Paziņojums ar ietekmes uz vidi novērtējuma pārtikas olu un olu produktu ražošanas uzņēmuma A/S „BALTICOVO” paplašināšanai ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.