lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa izveide (SIA KU “Baltic Oil Terminal”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa izveide.

Paredzētās darbības nosaukums un tās iespējamā norises vieta: naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 2 (kadastra Nr.01001032001, platība 29,5 ha), Rīgas Brīvostas teritorijā.

Īss paredzētās darbības raksturojums: terminālī plānots pārkraut līdz 10,0 miljoniem tonnu gadā naftas produktu, pārkraujot līdz 5,625 miljoniem tonnu gadā gaišo naftas produktu (dīzeļdegviela, benzīns) un 3,75 miljonus tonnu gadā tumšo naftas produktu (mazuts, nafta) vai arī pārkraujot tikai gaišos naftas produktus līdz 9,375 miljoniem tonnu gadā, kā arī pārkraujot bitumenu, izobutanolu, butanolu, benzolu, metanolu, akrinitrilskābi, metiltercbutilēteri, stirolu, monoetilēnglikolu un flotes mazutu (katru līdz 50000 tonnām gadā), šķīdinātāju līdz 100000 tonnām gadā un marķēšanas dīzeļdegvielu līdz 25 000 tonnām gadā. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt divas piestātnes, no stacijas Bolderāja līdz Flotes ielai 2 rekonstruēt aptuveni 4 km sliežu ceļa, papildus izbūvējot otru sliežu ceļu paralēli esošajam, kā arī rekonstruēt tiltu pār Buļļupi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 27.punkts.

Baltic Oil Terminal SIA KU, Katrīnas dambis 14 – 203, Rīga, LV – 1045
25.05.2009
01.06.2009
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
02.07.2009
02.08.2010
06.01.2012
15.06.2009 Stūrmaņu ielā 29, Rīgā
24.05.2010 Centrālās bibliotēkas Bolderājas filiālbibliotēkas telpās Rīgā, Gaigalas ielā 3

2011.gada 4.oktobrī SIA KU “Baltic Oil Terminal”  iesniedzis Vides pārraudzības valsts birojā naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveides Rīgā, Flotes ielā 2, Rīgas Brīvostas teritorijā aktualizēto ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.

Pieprasīta papildus informācija 2011.gada 29.jūlijā.

2011.gada 15.jūnijā SIA KU “Baltic Oil Terminal” atkārtoti iesniedzis Vides pārraudzības valsts birojā naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveides Rīgā, Flotes ielā 2, Rīgas Brīvostas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.

Noslēguma ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vidrūpe”, reģistrācijas Nr. 50103179671, adrese: Ķiršu iela 7-32, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu un  ziņojumā ietverto informāciju.