lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Dolomīta un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Vasariņas” Kārsavas novadā (SIA “Trand”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir dolomīta un kūdras ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kārsavas novada Mērdzenes pagasta teritorijā derīgo izrakteņu atradnē “Vasariņas” nekustamajā īpašumā  “Vasariņas”, kas sastāv no trim zemesgabaliem - “Vasariņas” kadastra Nr.68720070011, “Vasariņas - 1” kadastra Nr.68720070010 un “Vasariņas - 3” kadastra Nr.68720070009.

Īss paredzētās darbības raksturojums: kopējā atradnes platība 39,3 ha. Iecirknī “Vasariņas” aprēķinātie dolomīta krājumi 1745 tūkstoši m3 un kūdras krājumi 28 tūkstoši m3, iecirknī “Vasariņas - 1” aprēķinātie dolomīta krājumi 1025 tūkstoši m3 un kūdras krājumi 68 tūkstoši m3, iecirknī “Vasariņas - 3” aprēķinātie dolomīta krājumi 2020 tūkstoši m3 un kūdras krājumi 364 tūkstoši m3. Atbilstoši iesniegumam kūdras ieguve tiek plānota kā segkārtas noņemšana, lai iegūtu dolomītu; viss derīgā izrakteņa slānis atrodas zem pazemes ūdens līmeņa. Dolomīta ieguvi plānots veikt, pazeminot pazemes ūdens līmeni, un iežu irdināšanai paredzēts pielietot spridzināšanu. Tiek plānota iegūtā materiāla drupināšana, skalošana un šķirošana frakcijās.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

TRAND SIA, Atbrīvošanas aleja 123, Rēzekne, LV-4601
05.11.2012
09.11.2012
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
19.04.2013
05.01.2016
04.04.2013 Mērdzenes pagasta Tautas namā
04.02.2015 Mērdzenes pagasta Tautas namā

06.11.2015. Birojā iesniegts derīgo izrakteņu ieguves atradnē „Vasariņas” Kārsavas novada Mērdzenes pagastā pārstrādātais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves atradnē „Vasariņas” pārstrādātā ietekmes uz vidi ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. IVN Ziņojumu izstrādāja SIA  "Trand" un vides eksperte I.Gavena

05.06.2015. Pamatojoties uz Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta (4)daļu, Ziņojums atgriezts paredzētās darbības ierosinātājam pārstrādāšanai (05.06.2015.Lēmums Nr.3-01/1192).

24.02.2015. Birojā iesniegta dolomīta un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Vasariņas”, nekustamajā īpašumā “Vasariņas” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana  Paziņojums par dolomīta un kūdras ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Vasariņas”, nekustamajā īpašumā “Vasariņas”  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. 

Paziņojums (pilns teksts)  par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma par derīgo izrakteņu ieguvi atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā Mērdzenes pagastā sabiedrisko apspriešanu.

IVN Ziņojumu izstrādāja SIA SUENO R un vides eksperte I.Gavena

Paziņojums par derīgo izrakteņu ieguves atradnē „Vasariņas” Kārsavas novadā Mērdzenes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.