lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība Salaspils novada Aconē īpašumā „Majorīši” (SIA „Dīlers”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir atkritumu šķirošanas stacijas būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Salaspils novads, Acone, „Majorīši” (zemes kadastra Nr.8031 001 0271).

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ir plānots izbūvēt  jaunu šķirošanas staciju, tajā skaitā ražošanas ēku ar kopējo platību 2294m2, novietnes un noliktavas ar platību 1320m2, kā arī piebraucamo ceļu un stāvlaukumu ar kopējo platību 3402m2.

Saskaņā ar Iesniedzējas norādīto, darbība faktiski ir dalīti vākto atkritumu pāršķirošana (manuāla), atlasot pārstrādei izmantojamos materiālus un nodalot pārstrādei nederīgos. Nederīgos materiālus ir paredzēts sasmalcināt, veidojot tā saucamo RDF kurināmo, derīgo materiālu paredzēts sapresēt transportēšanai. Saskaņā ar Ierosinātājas prognozēm gadā tiks atšķiroti ~ 8 000 t pārstrādei derīgie materiāli, bet RDF materiāls saražots līdz 500 t gadā. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1.a), b), d), e), f), 2.a), b), c), d), e), 3.a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.pants.

A Holding AS, Bērzaunes iela 8A, Rīga, LV-1039
10.01.2013 Centrālās struktūrvienības
01.03.2013
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
05.07.2013
13.10.2015
27.05.2013 Salaspils novada domē
19.08.2013 Salaspils novada domē

02.10.2015. Birojā iesniegta  dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā  ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā.

12.06.2015. Saskaņā ar Ziņojuma izstrādātāja sniegto informāciju par jaunas izpētes veikšanu, Ziņojuma aktualizēšanu un  lūgumu atlikt ziņojuma versijas izskatīšanu un izvērtēšanu līdz precizētās ziņojuma versijas iesniegšanai Birojā, Birojs ir pārtraucis ziņojuma izvērtēšanu un atzinuma sagatavošanu.

11.03.2015. Birojā iesniegta  dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā  ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā.

30.12.2014.  Pieprasīta papildinformācija.

01.10.2014. Birojā iesniegta  dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā  ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Firma L4”, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004.

Ar ziņojumu var iepazīties: - SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.L4.lv.

17.06.2014.  Pieprasīta papildinformācija.

09.05.2014. Birojā iesniegta  dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā  ietekmes uz vidi ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. 

11.11.2013.  Pieprasīta papildinformācija.

27.09.2013. Birojā iesniegta dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības Aconē, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana.  Paziņojums  par dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā. 

Paziņojums   par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dalīti vāktu atkritumu šķirošanas stacijas būvniecībai Aconē, Salaspils novadā. 

Paziņojums par atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības ieceres Salaspils novada Aconē, īpašumā “Majorīši” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

  Informācija 

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.