lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcija un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecība (AS „B.L.B. Baltijas termināls”)

IVN statuss: PabeigtsIetekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcija un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecība.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīga, AS „B.L.B. Baltijas termināls” teritorija Ezera ielā 22.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās darbības ietvaros ir plānots  demontēt 19 Darbības vietā esošos horizontālos uzglabāšanas rezervuārus (tādējādi samazinot rezervuāru kopējo tilpumu par 1443 m3), to vietā izbūvējot 3 jaunus vertikālos rezervuārus ar 8300 m3 tilpumu katrs (t.i. galarezultātā palielinot kopējo rezervuāru tilpumu par 23457 m3). Papildus paredzēta vēl vienas (piektās) naftas produktu noliešanas (divpusējās) estakādes būvniecība.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1.a), b), e), f), 2.punkts, 2.a), c), d), e), 3.a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 6.punkta 3.apakšpunkts, 13.punkts.

B.L.B. Baltijas Termināls AS, Ezera iela 22, Rīga, LV-1034
18.02.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
19.04.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
08.08.2013
30.05.2017
27.06.2013 Rīgas Brīvostas pārvaldē
10.03.2014 Rīgas Brīvostas pārvaldē

27.04.2017. Birojā iesniegta „B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS” naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcijas un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības Ezera ielā 22, Rīgās ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par AS „B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS” naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcijas un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības Ezera ielā 22, Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

31.03.2017. Pieprasīta papildus informācija.

02.02.2017. Birojā iesniegta „B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS” naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcijas un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības Ezera ielā 22, Rīgās ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par AS „B.L.B. BALTIJAS TERMINĀLS” naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcijas un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības Ezera ielā 22, Rīgā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Ar ziņojumu var iepazīties: interneta vietnes www.environment.lv sadaļā “Jaunumi”.

Paziņojums par naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināļa rekonstrukcija un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. Pieejams ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties interneta mājas lapā – www.environment.lv.

Biroja 2013.gada 8.augustā izsniegtā Programma ietekmes uz vidi novērtējumam AS “B.L.B. Baltijas termināls” plānotajai darbībai tika sagatavota, ņemot vērā sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā pausto sabiedrības viedokli un ieteikumus, tajā skaitā Birojā saņemto nevalstisko organizāciju (Vides aizsardzības kluba, Sarkandaugavas attīstības biedrības, Mežaparka attīstības biedrības, Vecmīlgrāvja attīstības biedrības, Biedrības “Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai”, Biedrības “Kundziņsala”), SIA “Jaunais Mežaparks” un vēl 197 iedzīvotāju  vēstules/iesniegumus/anketas, kurās pausts viedoklis saistībā ar paredzēto darbību un sniegti priekšlikumi ietekmes uz vidi novērtējuma programmā ietveramajiem jautājumiem. Visas Birojā saņemtās vēstules nosūtītas paredzētās darbības ierosinātājam.

Pieejams ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokols un skaņas ieraksts (http://www.environment.lv/lv/jaunumi/jaunums_1)

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas termināla rekonstrukcijai un tumšo naftas produktu noliešanas no dzelzceļa vagoncisternām estakādes būvniecībai, Ezera ielā 22, Rīgā.  

*AS “B.L.B. Baltijas termināls” Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums jāsagatavo atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumu Nr.83 “Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 26.punkta un Biroja izsniegtās programmas prasībām

Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.