lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma Rēzekne - Ludza (km 100,690 – 133,000) būvniecība jaunā trasē (VAS „Latvijas Valsts ceļi”)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma Rēzekne - Ludza (km 100,690 – 133,000) būvniecība jaunā trasē.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu pagastu un Ludzas novada Cirmas, Isnaudas pagastu administratīvās teritorijas.

Īss paredzētās darbības raksturojums: paredzētās Darbības ietvaros paredzēta esošas ceļa trases posma rekonstrukcija līdz km 106,00 (perspektīvā trase sakrīt ar esošu ceļu 5,31km garumā) un pārējās ceļa trases izbūve jaunā vietā, piedāvājot divus alternatīvus trases izvietojumus (2.variantu un 4.variantu). Abiem izvēlētajiem variantiem par sākumu punktu pieņemts autoceļa km 100,690, savukārt jaunizbūvējamā posma beigas - autoceļa km 133,000. Jaunizbūvētais ceļa posms pieslēgsies vietējam autoceļam V544 Ludza – Nirza - Vecsloboda, kas perspektīvā tiks projektēts kā valsts nozīmes ceļa A12 turpinājums. Jaunbūvējamā posma garums piedāvātajam 2.variantam – 29,36km, savukārt 4.variantam – 28,95km. Projektējamam autoceļš plānots ar ceļa klātnes normālprofilu NP14 (asfaltbetona segums 9,00m, tajā skaitā brauktuve 2x3,75m, malas josla 2x0,75m, kā arī minerālo materiālu maisījumu nostiprinātas nomales). Autoceļš divās vietās šķērso dzelzceļa līniju Rēzekne-Zilupe (km 114,4 un km 125,1), krustojumus ar dzelzceļu paredzēts veidot 2 līmeņos. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 8.panta (1)daļa, 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 11.punkts, 2.pielikuma 10.punkta 5)apakšpunkts.


Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050
27.03.2013 Rēzeknes reģionālā vides pārvalde
02.05.2013
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
15.04.2014
06.11.2015
18.03.2014 Ludzas novada domē
18.03.2014 Rēzeknes novada domē
22.07.2014 Ludzas novada domē
22.07.2014 Rēzeknes novada domē

Ludzas novada domes  2016.gada 31.marta sēdes protoklols Nr.6 .13.§ "Par VAS "Latvijas Valsts ceļi" paredzētās darbības autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza būvniecības jaunā trasē akceptēšanupieejams šeit.

Rēzeknes novada domes  2015.gada 17.decembra sēdes protoklols Nr.26 .50"Par VAS "Latvijas Valsts ceļi" paredzētās darbības autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza būvniecības jaunā trasē akceptēšanupieejams šeit.

02.10.2015. Birojā iesniegta autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē precizēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē precizētas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu birojā.

17.09.2015.  Pieprasīta papildus informācija.

23.07.2015. Birojā iesniegta autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu birojā.

31.03.2015.  .Pamatojoties uz Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta (4)daļu, Ziņojums atgriezts paredzētās darbības ierosinātājam pārstrādāšanai (31.03.2015.Lēmums Nr.3-01/748).

22.12.2014. Birojā iesniegta autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu birojā.

30.10.2014.  Pieprasīta papildus informācija.

14.08.2014. Birojā iesniegta autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu birojā.

Ar ziņojumu var iepazīties internetā: www.eiroprojekts.lv/A12

IVN ziņojuma izstrādātāja:  SIA “Latekoil”.

Paziņojums par autoceļa A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par A12 (E22) „Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova)” posma Rēzekne – Ludza iespējamās būvniecības jaunā trasē ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu.