lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ģipšakmens ieguve ģipšakmens atradnē “Salaspils” Salaspils novadā (SIA “Knauf”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir ģipšakmens ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): ģipšakmens atradnē “Salaspils” Salaspils novadā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8031 007 0048, 8031 007 0049, 8031 007 0346, 8031 007 0347, 8031 007 0400. Salaspils novada teritorijas plānojumā teritorijā ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam paredzēta ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē “Salaspils” aptuveni 88 ha platībā (patlaban ieguvi veic      51,4 ha platībā) gan Ziemeļu iecirknī (~ 43 ha), gan Dienvidu iecirknī (~ 45 ha), iegūstot 300 tūkstošus tonnu gadā A kategorijas derīgo izrakteņu. Iegūto ģipšakmeni ar autotransportu nogādās  SIA “Knauf” rūpnīcā Sauriešos. Paredzētās darbības teritorijā plānots veikt pazemes ūdens atsūknēšanu. Ģipšakmens ieguvei paredzēts pielietot gan spridzināšanas metodi, gan veikt ieguvi ar ekskavatoriem un hidroāmuru.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: : likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25., 30.punkts.

KNAUF SIA, Daugavas iela 4, "Saurieši", Stopiņu nov., LV-2118
12.07.2013
17.07.2013
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
11.11.2013
07.10.2015
30.09.2013 Salaspils novada domē
18.12.2014 Salaspils novada domē

19.08.2015. Birojā iesniegta SIA "Knauf’’ Ģipšakmens ieguves paplašināšanas ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par SIA "Knauf’’ Ģipšakmens ieguves paplašināšanas ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

22.05.2015. Pieprasīta papildus informācija.

25.02.2015. Birojā iesniegta SIA "Knauf’’ Ģipšakmens ieguves paplašināšanas ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par SIA "Knauf’’ Ģipšakmens ieguves paplašināšanas ģipšakmens atradnē „Salaspils” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma ''Ģipšakmens ieguves paplašināšana ģipšakmens atradnē ''Salaspils'' Salaspils novadā" sabiedrisko apspriešanu

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese: Līvzemes 8, Salaspils) darba laikā, ziņojuma sagatavotāja interneta mājas lapā – www.environment.lv, kā arī SIA „Knauf” mājas lapā www.knauf.lv.

Paziņojums par SIA “Knauf” ģipšakmens ieguves ģipšakmens atradnē “Salaspils” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras uzsākšanu  un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.