lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Starptautiskās lidostas „Rīga”” infrastruktūras attīstības projekti līdz 2020.gadam (VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Starptautiskās lidostas „Rīga”” infrastruktūras attīstības projekti līdz 2020.gadam.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:

Mārupes novads, VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorija (zemes kadastra Nr.8076 002 0007 un teritorija tā apkārtnē.

Paredzētās darbības raksturojums: projektu kopums līdz 2020.gadam (Paredzētā darbība) paredz rekonstruēt 1.peronu (atjaunot perona segumu), renovēt manevrēšanas ceļus C un G (atjaunot perona segumu, uzlabot manevrēšanas ceļu ģeometriju), kā arī:

  • paplašināt termināli (rekonstruēt esošo termināli, tam piebūvēt pasažieru reģistrācijas zāles un drošības kontroles zonas, izbūvēt 2 papildus piestātnes E klases gaisa kuģu apkalpošanai, izbūvēt bagāžas šķirošanas un saņemšanas zāli, paplašināt īstermiņa auto stāvvietas (šobrīd esošās 325 auto stāvvietas paplašināt līdz 1500 auto stāvvietām), izbūvēt Lidostas viesnīcu, biznesa un izklaides centru);
  • attīstīt lidlauku (izbūvēt tehniskās apkopes peronu, helikopteru nosēšanās laukumu, peronu manevrēšanas ceļus aprīkot ar gaismām, rekonstruēt 2.peronu (paredzēt jaunu stāvlaukumu 13 C kategorijas gaisa kuģiem, izbūvēt gaisa kuģu mazgāšanas stāvvietu un papildus platformu), rekonstruēt 4.peronu (atjaunot esošās stāvvietas un izbūvēt jaunas stāvvietas, nodrošināt 5 C kategorijas jeb 3 E kategorijas gaisa kuģu stāvvietas, kā arī stāvlaukumus 15 individuālajiem lidaparātiem), izbūvēt ātro nobrauktuvi, ugunsdzēsības hidrantus gar skrejceļu, rekonstruēt kontrolposteni u.c.);
  • attīstīt atbalstošo infrastruktūru (modernizēt lidlauka un esošā pasažieru termināļa tehniku, rekonstruēt elektrotīklu un transformatoru punktu, izbūvēt 110 kV apakšstaciju, izbūvēt apkalpojošo ceļu, rekonstruēt Lidostas perimetra žogu, izbūvēt avārijas piebraucamo ceļu, degvielas uzpildes hidrantu sistēmu, rekonstruēt tehnisko dienestu ēkas un apkārtējo teritoriju, Muzeja un Pilotu ielas);
  • izbūvēt jaunu šķeldas katlu māju.

Saskaņā ar Ierosinātājas sniegto informāciju, Paredzētās darbības ietvaros realizējamās aktivitātes galvenokārt norisināsies Lidostas teritorijā. Vienlaikus Ierosinātāja norāda, ka, - pieaugot pasažieru skaitam, nākotnē būs nepieciešams izbūvēt arī vēl jaunus peronus, gaisa kuģu novietnes un tehniskos angārus. Lidostas paplašināšanās uz D no esošās inženiertehniskās zonas neesot iespējama nesakārtoto zemes īpašumtiesību jautājumu dēļ. Lai Lidostu varētu paplašināt pēc 2020.gada, Ierosinātāja līdz 2020.gadam no juridiskām personām plāno iegādāties 13 zemes gabalus Mārupes novada administratīvajā teritorijā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ” 4.panta 1.daļas 3.punkts, 11.pants; 11.panta 1.punkta a), b), e)apakšpunkts, 2.1 punkts, 3.punkta a), c), d), e)apakšpunkts, 13. un 14.pants.

Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS, Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV-1053
26.06.2013 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
12.07.2013
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
04.09.2013
30.10.2015
13.08.2013 Mārupes novada kultūras namā
02.07.2015 Mārupes novada kultūras namā
11.06.2015 Mārupes novada kultūras namā
08.06.2015 Rīgā, Imantas kultūras un atpūtas centrā
04.06.2015 Babītes novada pašvaldības administrācijā

25.09.2015. Birojā iesniegta starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam precizēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana.  Paziņojums par Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā ziņojuma iesniegšanu Birojā.

15.09.2015. Pieprasīta papildus informācija. 

20.07.2015. Birojā iesniegta starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma precizētā ziņojuma iesniegšanu Birojā.

Paziņojums par Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildus sabiedrisko apspriešanu Mārupes novadā

Paziņojums par Starptautiskās lidostas „Rīga” infrastruktūras attīstības projekta līdz 2020.gadam ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

IVN ziņojumu sagatavoja: SIA „Eiroprojekts”, Elizabetes iela 2-409, LV-1010 Rīga.

Paziņojums par VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” paredzētās darbības - infrastruktūras attīstības projektiem līdz 2020.gadam, kas plānoti Mārupes novadā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.