lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu – dolomīta ieguve atradnē "Saikava" iecirknī "Divupe" (SIA „Īpašumi EG” )

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir dolomīta ieguve.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Madonas novads, Praulienas pagasts, nekustamais īpašums „Divupe” (zemes kadastra Nr.7086 015 0020), derīgo izrakteņu atradnes „Saikava” teritorija.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās Darbības ietvaros plānots veikt Paredzētās Darbības ietvaros plānots iegūt derīgos izrakteņus – dolomītu 4,8ha platībā atradnē „Divupe”, perspektīvā tiek pieļauta ieguves paplašināšana. Īpašuma kopējā platība ir 24ha. Dolomīta ieguvi plānots iegūt zem gruntsūdens līmeņa, izmantojot spridzināšanas metodi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4., 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 25., 30.punkts, 2.pielikuma 13.punkts.

Īpašumi EG SIA, "Tigranas" Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015
03.07.2013 Vidzemes reģionālā vides pārvalde
15.01.2014
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
19.06.2014
09.02.2018
29.05.2014 Praulienas pagasta pārvaldes ēkā, Kalna iela 2, Prauliena
29.06.2017 Praulienas pagasta pārvaldē, Kalna ielā 2, Praulienā


10.01.2018. Birojā iesniegts precizēts papildinātais aktualizētais dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Paziņojums par dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” precizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

27.12.2017. Pieprasīta papildus informācija. 

04.12.2017. Birojā iesniegts papildināts aktualizētais dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Paziņojums par dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi”papildinātā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

24.11.2017. Pieprasīta papildus informācija. 

13.11.2017. Birojā iesniegts aktualizēts dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

12.09.2017. Pieprasīta papildus informācija. 

28.07.2017. Birojā iesniegts dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. Paziņojums par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un “Dvīņi” ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Saikava” Madonas novada Praulienas pagastā, nekustamajos īpašumos “Divupe”, “Silva” un“Dvīņi”.

Paziņojums par derīgo izrakteņu atradnes „Saikava” iecirkņu „Divupe”, „Silva”  un „Dvīņi” izstrādes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās apspriešanas uzsākšanu.