lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Derīgo izrakteņu (smilts, smilts – grants) ieguve un pārstrāde Talsu novada Lībagu pagastā (SIA „TALCE”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir derīgo izrakteņu (smilts, smilts – grants) ieguve un pārstrāde.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Talsu novads, Lībagu pagasts, nekustamais īpašums „Akmeņlauki” (kadastra numurs 8872 004 0160).

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam derīgo izrakteņu (smilts – grants un smilts)  ieguves  platības palielināšana paredzēta  par aptuveni  5 ha. Paplašinot esošo derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, tiks izveidots vienots ieguves lauks ar Īpašumam dienvidos, dienvidrietumos esošajām ieguves vietām (kopējā piegulošo ieguves laukumu teritorija ir aptuveni 24 ha). Derīgo izrakteņu ieguve plānota virs gruntsūdens līmeņa, trijās kaplēs. Plānotais derīgo izrakteņu ieguves apjoms – līdz 150 tūkst.m3 gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 3)punkts, 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 25.punkts, 2.pielikuma 2.punkta 1)apakšpunkts.

TALCE SIA, Stendes iela 3, Talsi, Talsu nov., LV-3201
06.01.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
26.03.2014
Elīza Platpīre, 67770805
14.05.2014
17.07.2015

17.12.2014. Birojā iesniegts SIA „Talce” smilts un smilts-grants ieguves un pārstrādes nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki”), Talsu novada Lībagu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par izstrādāto novērtējuma ziņojumu – SIA „Talce” smilts un smilts-grants ieguvei un pārstrādei nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki” (kadastra nr. 88720040160), Talsu novada Lībagu pagastā iesniegšanu Birojā.

Ziņojuma izstrādātājs: SIA „Firma L4"

Ar ziņojumu var iepazīties arī SIA „Firma L4” interneta mājas lapā www.l4.lv.

 Paziņojums par  derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves un pārstrādes nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki” atradnē „Akmeņlauki”, Talsu novadā Lībagu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu un iespēju sniegt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību - derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguvi un pārstrādi nekustamajā īpašumā „Akmeņlauki” atradnē „Akmeņlauki”, Talsu novadā Lībagu pagastā.