lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Kūdras ieguve (kūdras ieguves lauku paplašināšana) Aknīstes novada Aknīstes pagasta nekustamajā īpašumā „Lielais Aknīstes purvs” (SIA „NORDTORF”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kūdras ieguve (kūdras ieguves lauku paplašināšana)
Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Aknīstes novads, Aknīstes pagasts, nekustamā īpašuma „Lielais Aknīstes purvs” (kadastra numurs 5625 002 0111) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5625 002 0075 zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 5625 002 0075 8002 (turpmāk tekstā Īpašums), kūdras atradnes „Lielais Aknīstes purvs (Kūdras fonda Nr.4808)” 2013.gada izpētes iecirkņa teritorija.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam paredzēta Rietumu laukuma un Austrumu laukuma ar kopējo platību 460ha paplašināšana par 141,51ha, pēc kuras veikšanas atradnē „Lielais Aknīstes purvs”tiks veikta kūdras ieguve 601,51ha platībā un palielināsies kūdras ieguves apjomi. Kūdras ieguves darbus plānots veikt ar frēzpaņēmienu un grieztās kūdras paņēmienu. Gadā atkarībā no laika apstākļiem un pieprasījuma Īpašumā tiek plānots iegūt 10000 – 20000t kūdras pie nosacītā mitruma 40%; izžāvēto frēzkūdru plānots transportēt uz Ierosinātājas kūdras fabriku kūdras substrāta ražošanai.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.panta 2)punkts, 3.panta 1), 2) un 5)punkts, 4.panta (1)daļas 3)punkta a) un b)apakšpunkts, 8.pants, 11.panta 1.punkta a), b), c) un e)apakšpunkts, 2.punkta a) un b)apakšpunkts, 3)punkta a), c) d) un e)apakšpunkts, 13. un 14.pants, 2.pielikuma 13.punkts.

NORDTORF SIA, „Aerodroms”, Aknīstes pag., Aknīstes nov., LV-5208
17.04.2014 Daugavpils reģionālā vides pārvalde
13.06.2014
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
01.12.2014
18.05.2016
21.09.2015 Aknīstes novada Domē

11.05.2016. Birojā iesniegti kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē "Lielais Aknīstes purvs" Aknīstes novadā, Aknīstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma precizējumi.

23.03.2016. Birojā iesniegta kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē "Lielais Aknīstes purvs" Aknīstes novadā, Aknīstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma precizējoša informācija.

03.03.2016. Birojā iesniegta kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē "Lielais Aknīstes purvs" Aknīstes novadā, Aknīstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par SIA "NORDTORF" kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē "Lielais Aknīstes purvs" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

12.01.2016. Pieprasīta papildus informācija.

10.12.2015. Birojā iesniegta kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana)  kūdras atradnē "Lielais Aknīstes purvs" Aknīstes novadā, Aknīstes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par SIA "NORDTORF" kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē "Lielais Aknīstes purvs" ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves kūdras atradnē „Lielais Aknīstes purvs”  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. 

Paziņojums par SIA „NORDTORF” kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšanas) Aknīstes novada Aknīstes pagasta nekustamajā īpašumā „Lielais Aknīstes purvs”ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.