lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Smilts – grants un smilts atradnes „Nītava” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Tukuma novada Degoles pagastā (SIA „CEMEX materiāli”)

IVN statuss: PabeigtsIetekmes uz vidi novērtējuma objekts ir smilts – grants un smilts atradnes „Nītava” ierīkošana, izstrāde un rekultivācija.


Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Tukuma novads, Degoles pagasts, nekustamais īpašums „Nītava” (kadastra numurs 9046 005 0081) un nekustamais īpašums „Jaunbeitiņi” (kadastra numurs 9046 002 0005), derīgo izrakteņu atradnes „Nītava” teritorija (turpmāk Atradne).

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši iesniegumam smilts – grants un smilts ieguve paredzēta  24,8ha platībā virs gruntsūdens līmeņa. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāti, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.panta 7)punkts, 4.panta (1)daļas 2), 4)punkts un 5)punkta c)apakšpunkts, 11., 13. un 14.pants, 1.pielikums, 2.pielikuma 2.punkta 1)apakšpunkts.
Cemex materiāli SIA, Lielirbes iela 17A - 28, Rīga, LV-1046
29.05.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
30.07.2014
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
01.12.2014
22.06.2016
10.11.2014 Vienības centrā, Degoles pagastā
24.09.2014 Vienības centrā, Degoles pagastā
21.09.2015 Degoles pagasta tradīciju zālē

23.05.2016. Birojā iesniegts smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas Degoles pagastā, Tukuma novadā aktualizēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas Degoles pagastā, Tukuma novadā aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Birojā.

04.01.2016. Pieprasīta papildus informācija.

05.11.2015. Birojā iesniegts smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas Degoles pagastā, Tukuma novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par smilts - grants un smilts atradnes „Nītava" ierīkošana, izstrāde un rekultivācija Degoles pagastā, Tukuma novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Birojā.

Paziņojums par SIA "Rudus" smilts - grants un smilts atradnes «Nītava» ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu. 

 Paziņojums par SIA "Rudus" smilts  - grants un smilts atradnes «Nītava» ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas ietekmes uz vidi novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par SIA "Rudus" smilts  - grants un smilts atradnes «Nītava» ierīkošanas, izstrādes un rekultivācijas ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

_____________

* Saskaņā ar sniegto informāciju no 2015.gada 1.oktobra SIA "RUDUS" mainījis sabiedrības nosaukumu uz SIA "CEMEX materiāli" un par tās vienīgo dalībnieci kļuva SIA "CEMEX".