lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecība Rīgas pilsētā (VAS “Latvijas Dzelzceļš”)

IVN statuss: Pabeigts

Īss paredzētās darbības raksturojums: no esošās dzelzceļa līnijas Rīga – Tukums posmā Imantas stacija – Babītes stacija paredzēts izbūvēt aptuveni 2,3 km garu  publiskās lietošanas dzelzceļa līniju diviem sliežu ceļiem līdz starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijai. Dzelzceļa līnija paredzēta Rīgas pilsētas attīstības plānā noteiktajās sarkano līniju robežās. Autoceļa A10 Rīga - Ventspils šķērsošanai paredzēts izbūvēt dzelzceļa pārvadu, nodrošinot esošajam autoceļam brīvo satiksmes telpu vismaz 4,5 m virs brauktuves virsmas.


Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants un šā likuma 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 9.punkts.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecība Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsēta.
Latvijas Dzelzceļš VAS, Gogoļa iela 3. Rīga, LV-1547
22.07.2010
30.07.2010
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
13.10.2010
08.11.2011
09.09.2010 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46
31.03.2011 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijā, Eduarda Smiļģa ielā 46

2011.gada 17.oktobrī Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta papildus informācija valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš” plānotās jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālajai versijai.

2011.gada 19.septembrī  Vides pārraudzības valsts birojā iesniegta valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš” plānotās jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā versija.

Paziņojums par valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš” plānotās jaunas publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas būvniecības Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālas versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Skolas iela 10-8, Rīga, LV-101, tālr. 67242411.


Ar IVN ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties valsts a/s „Latvijas Dzelzceļš”:

·  interneta mājas lapā www.environment.lv

·    Gogoļa iela 3, Rīga LV-1547, tālruņa numurs: 67232264.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu un  ziņojumā ietverto informāciju.

 Pieejams  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols.