lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Izmaiņas paredzētajā darbībā - nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības iecerē (SIA „Vides pakalpojumu grupa” )

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības iecerē.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Kaudzīšu ielā 57, nekustamais īpašums „Getliņi” (kadastra numurs 8096 009 0009), cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorija, Stopiņu novads Rumbula.

Īss paredzētās darbības raksturojums: izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības iecerē, palielinot jaudu no 190000t līdz 300000t pāršķirotu atkritumu gadā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā izvērtējuma rezultāts, likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta (1)daļas 3)punkta c)apakšpunkts, 4.panta (1)daļas 2) un 4)punkts, 11., 13. un 14.pants, 1.pielikuma 15.punkts, 2.pielikuma 13.punkts.

Vides pakalpojumu grupa SIA,
22.07.2014 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
17.10.2014
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
02.12.2014
08.09.2015
11.11.2014 Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā
10.03.2015 Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā

10.08.2015. Birojā iesniegta "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā"  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par akstualizēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

07.07.2015. Pieprasīta papildus informācija.

23.04.2015. Birojā iesniegta "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā"  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums  par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma "Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecība cieto sadzīves atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā" sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas centra/rūpnīcas būvniecības ieceres ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.