lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Rīgas ostas pieejas kanāla rekonstrukcija (Rīgas brīvostas pārvalde)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir Rīgas ostas pieejas kanāla rekonstrukcija.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Rīga, Daugavas akvatorija posmā no pieņemšanas bojas līdz Kundziņsalas vidusdaļai.

Īss paredzētās darbības raksturojums: projekts paredz ostas pieejas kanāla padziļināšanu un paplašināšanu. Projektētais kanāla dziļums posmā no pieņemšanas bojas līdz Kundziņsalas ziemeļu daļai – 17 m un no salas ziemeļu daļas līdz vidusdaļai – 15m (sākotnējā atzīme kanālā ~ 14m), projektētais kanāla platums – 180 m (šobrīd 100 m). Rekonstruējamā ostas pieejas kanāla posma garums ~ 16km. Padziļināšanas darbi skar ~ 4 km2 lielu platību. Izņemamās grunts apjoms ~ 25 miljoni m3. Rīgas ostas pieejas kanāla rekonstrukcijas projekta ietvaros plānota arī atsevišķu dambju un vairāku piestātņu rekonstrukcija.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma materiāli, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.panta 2)punkts, 3.pants, 4.panta (1)daļas 3)punkts 41.pants, 11., 13. un 14.pants.

Rīgas Brīvostas Pārvalde,
28.05.2008 Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
30.05.2008
Ērika Ulāne, 67770806; 26482813
16.04.2009
19.10.2010
21.04.2011
03.04.2009 Rīgas Brīvostas pārvalde
30.08.2010 Rīgas Brīvostas pārvalde

2011.gada 22.martā iesniegta papildinformācija Rīgas Brīvostas pārvaldes  pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumam. (Pārskats par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas IVN Noslēguma ziņojumu saņemtajiem priekšlikumiem un to iestrādi Noslēguma ziņojumā). 

Ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu par Rīgas Brīvostas pārvaldes paredzēto darbību - pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukciju ir sagatavojusi SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

*Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam paredzētās darbības ierosinātājs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu un  ziņojumā ietverto informāciju.

Pieejams Rīgas Brīvostas pārvaldes  pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums.