lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un pārmitrajos mežos Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā (Dabas aizsardzības pārvalde)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: Hidroloģiskā režīma atjaunošana Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un pārmitrajos mežos Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Engures novada Smārdes pagasts, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9082 010 0254 un Tukuma novada Slampes un Džūkstes pagasti, nekustamie īpašumi „Ķemeru mežsaimniecība” (kadastra numuri 9048 003 0375 un 9080 005 002), „Ķemeru nacionālais parks H” (kadastra numurs 9048 003 0378), „Meža krones” (kadastra numurs 9048 003 0377), „Ķemeru nacionālais parks A” (kadastra numurs 9048 003 0021).

Īss paredzētās darbības raksturojums: Hidroloģiskā režīma atjaunošana Ķemeru nacionālā parka dabas lieguma zonā – Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un pārmitrajos mežos Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā projekta LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros, paredzot 250ha meža izciršanu, koku retināšanu 50ha lielā platībā un susinātājgrāvju lokālu nosprostošanu vairāk kā 100 vietās (Zaļajā purvā), Skudrupītes kādreizējā tecējuma daļēju atjaunošanu, ietekmējot vismaz 85ha lielu teritoriju, kā arī meža susinātājgrāvju un kvartālstigu trašu grāvju daļēju aizbēršanu 44km garumā, ierīkojot grunts dambjus uz meža susinātājgrāvjiem 14km garumā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 32.panta (1)daļas 1), 2)punkts, 3)punkta c)apakšpunkts, 4.panta (1)daļas 2)punkts, 11.panta 1)punkta a) – c)apakšpunkts, 2)punkta a), b) un c)apakšpunkts, 21.)punkta a) un b)apakšpunkts, 3)punkta a), c), d), e)apakšpunkts, 2.pielikuma 1.punkta 4)apakšpunkts, 141.panta (1)daļa, 2.punkta 1)apakšpunkts, 10.punkta 13) un 16)punkts.

Dabas aizsardzības pārvalde, Baznīcas iela 7, Sigulda, LV – 2150
22.09.2014
03.12.2014 Ventspils reģionālā vides pārvalde
29.01.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
10.06.2015
29.09.2016
09.04.2015 Smārdes kultūras centrā
08.04.2015 Slampes kultūras pilī
24.05.2016 Slampes kultūras pilī
20.05.2016 Ķemeru vidusskolā
19.05.2016 Smārdes kultūras centrā

Engures novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmums "Par Dabas aizsardzības pārvaldes paredzētās darbības - "Ķemeru nacionālā parka  hidroloģiskā režīma atjaunošana" ietvaros paredzēto darbību akceptēšanu" (prot.Nr.11 p.9) pieejams šeit.

Tukuma novada domes 2016.gada 27.oktobra lēmums "Par hidroloģiskā režīma atjaunošanas Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa Tukuma novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumuakceptēšanu (prot.Nr.14,43.§.pieejams šeit

01.07.2016. Birojā iesniegts hidroloģiskā režīma atjaunošanas Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un mežos rietumos no Ķemeru tīreļa, Engures novada Smārdes pagastā un Tukuma novada Dzūkstes un Slampes pagastos ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par Dabas aizsardzības pārvaldes paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, Skudrupītes palienē un pārmitrajos mežos Lielā Ķemeru tīreļa rietumu malā projekta LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros pieejama šeit.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu projektam LIFE10NAT/LV/000160 „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana”.