lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā (SIA "Knauf")

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts: ģipšakmens ieguve un nederīgo iežu atbērtņu izvietošana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): ģipšakmens atradne „Saulkalne”, Salaspils novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8031 011 0138, 8031 011 0001, 8031 011 0014, 8031 007 0060, 8031 007 0371, 8031 011 0140, 8031 011 0137, 8031 011 0023, 8031 011 0020.

Īss paredzētās darbības raksturojums: atbilstoši Ierosinātājas iesniegumam precīzu ģipšakmens ieguves laukuma robežu plānots precizēt ietekmes uz vidi novērtējuma procesā. Pieņemts, ka derīgo izrakteņu ieguves procesā varētu tikt pārveidoti aptuveni 66,4 ha - ģipšakmens ieguvei aptuveni 58 ha un ar derīgo izrakteņu procesu saistīto nederīgo iežu atbērtņu izvietošana aptuveni 8,4 ha. Ģipšakmens ieguvi plānots veikt gan atradnes daļā, kurā akceptēti A kategorijas krājumi, gan atradnes daļā, kur apstiprināti N kategorijas krājumi, iegūstot aptuveni 300 tūkstošus tonnu gadā derīgo izrakteņu. Iegūto ģipšakmeni ar autotransportu plānots nogādāt SIA „Knauf” ražotnē (Stopiņu novadā, Daugavas ielā 4). Ģipšakmens ieguvei paredzēts izvērtēt iespēju pielietot gan spridzināšanas metodi, gan veikt ieguvi ar ekskavatoriem un hidroāmuru. Plānots veikt pazemes ūdens atsūknēšanu.

Plānotās darbības teritoriju trijos virzienos šķērso maģistrālais gāzes vads „Rīga – Paneveža” ar spiedienu 1,6 MPa, kuru, atbilstoši iesniegumā norādītajai informācijai, turpmāk plānots pārvietot saistībā ar ātrgaitas dzelzceļa un dzelzceļa infrastruktūras izbūvi. Ģipšakmens ieguves iespējas plānots izvērtēt arī gāzesvada izvietojuma vietā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1)punkts, 7.pants, 14.1panta (1)daļa, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts.

KNAUF SIA, Daugavas iela 4, "Saurieši", Stopiņu nov., LV-2118
27.01.2015
05.02.2015
Iveta Jēgere, 67770818; 26113492
17.04.2015
11.07.2016
18.03.2015 Salaspils novada domes Sēžu zālē
16.02.2016 Salaspils novada domes Sēžu zālē

15.06.2016. Birojā iesniegta ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē "Saulkalne" Salapsils novadā  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana.  Paziņojums par „SIA Knauf’’ ģipšakmens ieguves un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanas atradnē „Saulkalne”, Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālās ziņojuma versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

19.05.2016. Pieprasīta papildus informācija.

01.04.2016. Birojā iesniegta ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē "Saulkalne" Salapsils novadā  ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tā izvērtēšana. Paziņojums par ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē "Saulkalne" Salapsils novadā  aktualizētā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē "Saulkalne" Salapsils novadā ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

2015.gada 14.oktobra Lēmums Nr. 3-01/1763 par grozījumiem 2015.gada  17.aprīļa izsniegtajā Programmā  ietekmes uz vidi novērtējumam pieejams šeit.

Paziņojums  par izmaiņām paredzētajā darbībā un iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešanā ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā. 

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam ģipšakmens ieguvei un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanai atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā pieejama šeit.

Paziņojums par SIA „Knauf” ģipšakmens ieguves un nederīgo iežu atbērtņu izvietošanas atradnē „Saulkalne” Salaspils novadā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.