lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika „Ķekava”” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana (AS „Putnu fabrika Ķekava”)

IVN statuss: Pabeigts

Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika „Ķekava”” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana.

Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika „Ķekava”” teritorija nekustamajos īpašumos „Stiebri” (kad.Nr.8070 008 1021), „Broileri” (kad. Nr.8070 008 0834), „Caunes” (kad. Nr. 8070 008 0381), „Vistiņas” (kad. Nr.8070 008 1025, 8070 008 1034, 8070 008 1212), „Putnu fabrika Ķekava” (kad.Nr. 8070 008 1024, 8070 008 1023, 8070 008 1194, 8070 008 1288, 8070 008 1195, 8070 008 1233, 8070 008 1232), „Mežvistas” (kad. Nr 8070 008 1399), „Krieviņi” (kad.Nr.8070 008 0031), „Virzas” (kad.Nr.8070 008 0478), „Gintas” (kad.Nr.8070 008 3089 un 8070 008 0395  ), „Pļavnieki” (kad.Nr.8070 008 0979), „Jaundruvas” (kad.Nr. 8070 008 0479), „Mašēni” (kad.Nr.8070 008 0995) un „Fortius" (kad.Nr. 8070 008 2692).

Īss paredzētās darbības raksturojums:  saskaņā ar iesniegumu plānots palielināt ražošanas apjomus, kā rezultātā plānots sasniegt  mājputnu (broileri, jaunputni, pieaugušie putni) vietu skaitu novietnēs ne vairāk kā 2 700  000 vietas, inkubējamās olas ne vairāk kā  346 000 000 gabalu gadā, putnu gaļas ražošana ne vairāk kā 65 000 tonnas  gadā u.c. Papildus citu starpā paredzētas šādas darbības (ar iespējamām izmaiņām turpmākās izpētes gaitā):

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4.panta (1)daļas 1) un 4)punkts, 7.pants, 14.1panta (1), (7)daļa, 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23.punkta 1)apakšpunkts.

Putnu fabrika Ķekava AS, Putnu fabrika Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123
11.02.2015
23.02.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
04.06.2015
26.04.2016
03.12.2015 Doles Tautas namā, Rīgas ielā 26, Ķekavā

05.04.2016. Birojā iesniegta pieprasītā papildus informācija.

31.03.2016. Pieprasīta papildus informācija.

17.03.2016. Birojā iesniegta AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.

26.02.2016. Pieprasīta papildus informācija.

29.12.2015. Birojā iesniegta AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par AS “Putnu fabrika Ķekava” mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika Ķekava” pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Ķekavas novada Ķekavas pagastā ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam mājputnu intensīvas audzēšanas kompleksa „Putnu fabrika „Ķekava”” pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai pieejama šeit.

Paziņojums par mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksa "Putnu fabrika Ķekava" pārbūve un ražošanas apjomu palielināšanas Ķekavas novada Ķekavas pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apsriešanu.