lv · en
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projekti

Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē publicētajiem atzinumiem  par paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu  ir informatīvs raksturs. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums (oriģināldokuments) pieejams  pašvaldībā, kurā plānots realizēt paredzēto darbību un atbilstošajā Valsts vides dienesta  reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23. Atzinumi, kuri nodoti pastāvīgā valsts glabāšanā saskaņā ar Arhīva likuma 6.pantā pirmajā daļā noteikto, pieejami Latvijas Nacionālajā arhīvā.


Piemērots / Tiek veikts / Pabeigts / Nav piemērots / Pārtraukts /

Naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere un dzelzceļa attīstība (SIA KU “Baltic Oil Terminal”)

IVN statuss: Pabeigts


Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere un dzelzceļa attīstība.
Paredzētās darbības norises vieta (adrese): Rīga, Flotes iela 13 (kadastra Nr.0100 103 2001), Rīgas Brīvostas teritorija.

Īss paredzētās darbības raksturojums:  saskaņā ar iesniegumu Terminālī plānots pārkraut līdz 10,0 miljoniem tonnu gadā naftas un ķīmisko produktu. Realizējot Paredzēto darbību piedāvāti divi naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas varianti ar dažādu pārkrauto produktu nomenklatūru:

pirmais variants - paredzēts pārkraut līdz 5,625 milj.t/gadā gaišos naftas produktus (dīzeļdegvielu un benzīnu), līdz 3,75 milj.t/gadā tumšos naftas produktus (mazutu un naftu), līdz 550 000 t/gadā naftas ķīmijas produktus, līdz 50 000 t/gadā flotes mazutu un līdz 25000 t/gadā marķēšanas dīzeļdegvielu;

otrais variants - paredzēts pārkraut līdz 9,375 milj.t/gadā gaišos naftas produktus (dīzeļdegvielu un benzīnu), līdz 550 000 t/gadā naftas ķīmijas produktus, līdz 50 000 t/gadā flotes mazutu un līdz 25000 t/gadā marķēšanas dīzeļdegvielu.

Gan pirmajā, gan otrajā piedāvātajā pārkraušanas variantā ir paredzēts pārkraut sekojošus naftas ķīmijas produktus - bitumu līdz 50 000 t/gadā, izobutanolu līdz 50 000 t/gadā, butanolu līdz 50 000 t/gadā, benzolu - līdz 50 000 t/gadā, metanolu - līdz 50 000 t/gadā, akrilnitrilskābi - līdz 50 000 t/gadā, metiltercbutilēteri - līdz 50 000 t/gadā, stirolu - līdz 50 000 t/gadā, monoetilēnglikolu - līdz 50 000 t/gadā, šķīdinātāju - līdz 100 000 t/gadā.

80% naftas un ķīmisko produktu plānots piegādāt pa dzelzceļu un no dzelzceļa vagoncisternām pārkraut rezervuāros pagaidu uzglabāšanai, bet pēc tam tankkuģos, savukārt 20 % naftas un ķīmisko produktu plānots piegādāt ar tankkuģiem un pārkraut rezervuāros, bet pēc tam dzelzceļa vagoncisternās. Terminālī paredzēta tankkuģu bunkurēšana ar flotes mazutu un marķēšanas dīzeļdegvielu.Paredzētās darbības ietvaros paredzēta piebraucamo ceļu ierīkošana, teritorijas uzskalošana, Daugavas gultnes padziļināšana līdz 15,5m, divu piestātņu izbūve, aptuveni 4 km sliežu ceļa rekonstrukcija no stacijas Bolderāja līdz Flotes ielai 13, papildus izbūvējot otru sliežu ceļu paralēli esošajam un citi ar paredzēto darbību saistītie darbi.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”  4.panta (1)daļas 1)punkts, 7.pants, 14.1panta (1)daļa,1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 27.punkts.


Baltic Oil Terminal SIA KU, Katrīnas dambis 14 – 203, Rīga, LV – 1045
03.03.2015
18.03.2015
Vineta Maskava, 67770807, 26482813
15.07.2015
13.06.2019
01.07.2015 Latvijas Jūras akadēmijāFlotes ielā 12 k-8, Rīgā
23.04.2015 Stūrmaņu ielā 27, k-1, Rīgā
05.11.2015 Latvijas Jūras akadēmijā Rīgā, Flotes ielā 12, k-8

22.02.2019. Birojā iesniegta  ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” papildināta ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” koriģēta ziņojuma papildinātās aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

IVN izstrādātājs ir SIA KU “Baltic Oil Terminal”, reģistrācijas Nr.40003511867, Katrīnas dambis 14-203, Rīga, LV-1045, bot@balticoilterminal.lv, 67508441.

20.07.2018.  Pieprasīta papildus informācija.

18.06.2018. Birojā iesniegta  ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” koriģēta ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta tās izvērtēšana. Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” koriģēta ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

11.07.2017. Ziņojuma Izstrādātāja lūgusi atlikt Ziņojuma izvērtēšanu līdz Ziņojuma precizēšanai.

17.05.2017. Birojā iesniegta  papildus informācija naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālajai redakcijai.  Paziņojums par papildinformācijasietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” ziņojuma aktuālajai redakcijai iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Iesniegtā papildinformācija. 

09.01.2017.  Pieprasīta papildus informācija.

10.11.2016. Birojā iesniegta naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par SIA KU "Baltic Oil Terminal" naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

21.03.2016. Pamatojoties uz Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 20.panta (4)daļu, Ziņojums atgriezts paredzētās darbības ierosinātājam pārstrādāšanai (21.03.2016.Lēmums Nr.3-01/373).

22.12.2015. Birojā iesniegta naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija. Paziņojums par SIA KU "Baltic Oil Terminal" naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveides Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Paziņojums  par SIA KU „Baltic Oil Terminal” ziņojuma „Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” sabiedrisko apspriešanu.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vidrūpe”.

Programma ietekmes uz vidi novērtējumam naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecerei Rīgā, Flotes ielā 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001) un dzelzceļa attīstībai pieejama šeit

Paziņojums par naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere Rīgā, Flotes ielā 13 un dzelzceļa attīstības atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paziņojums par naftas un ķīmisko produktu pārkraušanas termināļa būvniecības iecere Rīgā, Flotes ielā 13 un dzelzceļa attīstības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.